KU­PIT ĆE TAJKUNOV DVORAC

Va­ra­ždin­ski žu­pan Ča­čić od­lu­čio je iz pro­ra­ču­na uze­ti 4,1 mi­li­jun ku­na za dvorac po­koj­nog lo­kal­nog taj­ku­na Iva­na Hu­do­let­nja­ka

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: SNJE­ŽA­NA KRNETIĆ

Ne­upi­tan je druš­tve­ni in­te­res za kup­nju dvor­ca Ša­ulo­vec jer se ta­ko vri­je­dan objekt ne mo­že pre­pus­ti­ti igri pri­vat­nih in­te­re­sa. Dvorac tre­ba otvo­ri­ti jav­nos­ti, sta­vi­ti ga u tu­ris­tič­ku i ugos­ti­telj­sku funk­ci­ju te uves­ti u ku­ri­ku­lu­me ka­ko bi bio dio obvez­ne edu­ka­ci­je dje­ce. Obraz­lo­že­nje je to va­ra­ždin­skog žu­pa­na Ra­di­mi­ra Ča­či­ća za plan da žu­pa­ni­ja, ko­joj je na če­lu, ku­pi dvorac ko­ji se tre­nu­tač­no na draž­bi pro­da­je za 4,1 mi­li­jun ku­na kao dio ste­čaj­ne ma­se pro­pa­le “Va­ra­ždin­ke”. Dvorac je bio u vlas­niš­tvu po­koj­nog va­ra­ždin­skog taj­ku­na Iva­na Hu­do­let­nja­ka, biv­šeg vlas­ni­ka pro­pa­le “Va­ra­ždin­ke”. Bo­ga­ti taj­kun ga je, kad je ga­sio tvrt­ku, pro­dao sam se­bi. Toč­na ci­fra se ne zna, ali ku­lo­ar­ska pri­ča­nja ka­žu ka­ko je ci­je­na dvor­ca bi­la tek ne­što vi­še od no­ve ku­će, oko sto­ti­njak ti­su­ća eura. Dvorac se na­la­zi u na­se­lju Čreš­nje­vo i 2003. go­di­ne upi­san je u Re­gis­tar kul­tur­nih do­ba­ra.

UPITNA PO­DR­ŠKA

Jed­no vri­je­me ga je iz­najm­lji­vao za svad­be, a na­kon nje­go­ve smr­ti u ožuj­ku 2016. zja­pi pra­zan. Dvorac je pri­pa­dao sta­roj ple­mić­koj obi­te­lji

Kiš, ko­ja se spo­mi­nje još 1283. go­di­ne kao vlas­nik Čreš­nje­va. Pr­vi put dvorac se spo­mi­nje 1653. go­di­ne u po­ve­lji Fer­di­nan­da III. u ko­joj se priz­na­je neo­po­zi­vo vlas­niš­tvo ple­mić­kih dvo­ro­va Čreš­nje­vo i Ša­ulo­vec, ko­je je obi­telj Kiš za bur­nih vre­me­na iz­gu­bi­la. Po­čet­kom 20. stoljeća Kar­lo Kiš i nje­go­va su­pru­ga Ana po­vje­ri­li su po­nov­nu do­grad­nju i pre­ure­đe­nje beč­kim ar­hi­tek­ti­ma i ta­da dvorac do­bi­va da­naš­nji iz­gled. Unu­tar dvor­ca sa­ču­va­no je ne­što na­mje­šta­ja iz tog raz­dob­lja, a park ko­ji ga okru­žu­je ka­te­go­ri­zi­ran je kao spo­me­nik. Ča­čić će plan ku­po­vi­ne dvor­ca su­tra iz­ni­je­ti na Žu­pa­nij­skoj skup­šti­ni, či­ju pot­po­ru tre­ba za kup­nju. Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma ne­ma pot­po­ru part­ne­ra iz HDZ-a.

NO­VAC OD DU­GA DR­ŽA­VE

- To ne­ma ve­ze s po­li­ti­kom, ne­go s ti­me da vri­jed­nos­ti ko­je ima­mo mo­ra­ju biti dos­tup­ne jav­nos­ti. Ako net­ko sma­tra da jav­nost i dje­ca ne zas­lu­žu­ju da se edu­ci­ra­ju o na­šoj po­vi­jes­ti, to tre­ba jas­no re­ći. Je­dva če­kam ču­ti tu ar­gu­men­ta­ci­ju - po­ru­čio je va­ra­ždin­ski žu­pan. U slu­ča­ju kup­nje, no­vac bi se, ako dr­ža­va do ta­da ne vra­ti dug od 32,5 mi­li­ju­na ku­na, osi­gu­rao kre­di­tom. - Fi­nan­cij­sku kons­truk­ci­ju će­mo za­tvo­ri­ti bez ob­zi­ra na to vra­ti­la nam Vlada ili ne do ta­da no­vac ko­ji je duž­na - re­kao je Ča­čić. Po­jas­nio je ka­ko je ri­ječ o du­gu dr­ža­ve za pot­pi­sa­ne spo­ra­zu­me, u vri­je­me vla­de Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, za grad­nju ško­la i dvo­ra­na. Dr­ža­va svo­ju obve­zu, ka­že, ne iz­vr­ša­va već dvi­je go­di­ne.

DVORAC NA DRAŽ­BI Dvorac se pro­da­je za 4 mi­li­ju­na ku­na, a dio je ste­čaj­ne ma­se pro­pa­le ‘Va­ra­ždin­ke’

ODR­ŽA­VA­NJE Ča­čić sma­tra da će tu­ris­tič­kim i ugos­ti­telj­skim pri­ho­di­ma ima­ti za odr­ža­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.