Ma­la im je pla­ća pa sad ni bo­lo­va­nje ne pri­jav­lju­ju

24sata - - 24 SATA -

Na­ši zas­tup­ni­ci su zdra­vi kao dren. Ta­ko ba­rem po­ka­zu­je sa­bor­ska sta­tis­ti­ka o bro­ju bo­lo­va­nja. U ak­tu­al­nom sa­zi­vu sa­mo su tri zas­tup­ni­ka pri­ja­vi­la bo­lo­va­nje. Za­kon o dr­žav­nim duž­nos­ni­ci­ma omo­gu­ću­je zas­tup­ni­ci­ma da ne mo­ra­ju pri­jav­lji­va­ti bo­lo­va­nje. Tu mo­guć­nost iz­gle­da ve­ći­na ko­ris­ti jer od to­ga ima­ju i fi­nan­cij­sku ko­rist. Pre­ma za­ko­nu, za­pos­le­nik os­ta­je bez 20 pos­to bru­to pla­će ako na bo­lo­va­nju na te­ret pos­lo­dav­ca pro­ve­de do 42 da­na. Ia­ko u pro­sje­ku mje­seč­no za­ra­đu­ju oko 17.000 ku­na ne­to, sa­bor­skim zas­tup­ni­ci­ma to iz­gle­da ni­je dos­ta pa ni bo­lo­va­nja ne pri­jav­lju­ju da ne gu­be na pla­ći. Sve je le­gal­no i po za­ko­nu, ali je pi­ta­nje je li etič­no.

Po­sao je stre­san, ali za bo­lest ne­ma­ju vre­me­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.