Mi­ki se nas­li­ka­va, a sme­će i da­lje is­pa­da iz kon­tej­ne­ra

24sata - - 24 SATA -

Split­ske grad­ske vlas­ti od­go­di­le su nas­ta­vak sa­na­ci­je Ka­re­pov­ca do je­se­ni. Smrad je iz­a­zvao po­bu­nu ljudi, a u ljet­nim mje­se­ci­ma bio bi nes­noš­ljiv i tu­ris­ti­ma. Sa­na­ci­ja za­gre­bač­kog Ja­ku­šev­ca ta­ko­đer ni­je ri­je­še­na. U smra­du se ti­je­kom ljet­nih vru­ći­na gu­ši po­la gra­da. Ne­s­hvat­lji­vo je da grad­ske vlas­ti naj­ve­ćih gra­do­va u Hr­vat­skoj taj pro­blem ne rje­ša­va­ju. Za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Milan Ban­dić je i pro­blem s odvo­zom sme­ća is­ko­ris­tio za svo­ju pro­mo­ci­ju. U ne­dje­lju se nas­li­ka­vao po re­cik­laž­nim dvo­ri­šti­ma, a u po­ne­dje­ljak je iz kon­tej­ne­ra na za­gre­bač­kim uli­ca­ma opet is­pa­da­lo sme­će na sve stra­ne.

Milan Ban­dić obi­la­zi re­cik­laž­na dvo­ri­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.