FUC­HS: NE MO­ŽE MI DIV­JAK NAREĐIVATI

...A NI JA NJOJ Ra­do­van Fuc­hs i mi­nis­tri­ca Div­jak na pr­vom sas­tan­ku ni­su htje­li re­ći tko je ko­me šef. Po­hva­li­li su se da će ubr­za­ti re­for­mu

24sata - - NEWS -

Na pi­ta­nje či­ja je zad­nja što se ti­če ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, mi­nis­tri­ca Bla­žen­ka Div­jak i sa­vjet­nik pre­mi­je­ra za ko­or­di­na­ci­ju Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne Ra­do­van Fuc­hs ni­su da­li ja­san od­go­vor. - Mi­nis­tri­ca me­ni ne mo­že ni­šta na­re­di­ti ni­ti ja mo­gu ne­što na­re­di­ti mi­nis­tri­ci - re­kao je Ra­do­van Fuc­hs, a mi­nis­tri­ca se na tu nje­go­vu iz­ja­vu tek bla­go na­smi­je­ši­la. Pr­vi sas­ta­nak Div­jak i Fuc­h­sa na­kon što je on iz­a­bran za sa­vjet­ni­ka odr­žan je ju­čer u Mi­nis­tar­stvu zna­nos­ti i obra­zo­va­nja. Vid­no ras­po­lo­že­ni iz­ja­vi­li su ka­ko je sas­ta­nak bio kons­truk­ti­van. - Danas smo do­bi­li is­ka­ze in­te­re­sa 10 nak­lad­nič­kih ku­ća za udž­be­ni­ke. Svim ‘ne­vjer­nim To­ma­ma’ ko­ji su mis­li­li da ne­će biti udž­be­ni­ka, bit će ih za sva­ki pred­met - rek­la je Div­jak te do­da­la da je mno­go po­nu­da doš­lo upra­vo za ma­te­ma­ti­ku, što je ja­ko ve­se­li. - Ide­mo toč­no tak­vim tem­pom ko­ji osi­gu­ra­va da sve uđe sprem­no u uči­oni­ce po­čet­kom ruj­na. U ovom tre­nut­ku u onli­ne okru­že­nju ima­mo 2400 uči­te­lja, rav­na­te­lja i su­rad­ni­ka - rek­la je Div­jak te do­da­la ka­ko je kraj­nji rok da se sve za­vr­ši u svib­nju. Ta­ko­đer, is­tak­nu­la je ka­ko će rad­na sku­pi­na biti smje­šte­na u Be­ris­la­vi­će­voj uli­ci i da već sad ima­ju oko ne­ko­li­ko de­se­ta­ka men­to­ra. Što se ti­če na­tje­ča­ja za vo­di­te­lja ERS-a, Fuc­hs je re­kao ka­ko će se odr­ža­ti ne­kad u bu­duć­nos­ti, ali se ne zna toč­no kad. On će tek ko­or­di­ni­ra­ti ERS i po­mo­ći da se br­že kre­ne u re­for­m­ske pro­ce­se. Pod­sje­ti­mo, premijer je proš­log tjed­na na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci Vla­de iz­a­brao 12 čla­no­va Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne, ali je na­tje­čaj za vo­di­te­lja sku­pi­ne po­ni­štio. Naj­vi­še je bo­do­va do­bio Mat­ko Glun­čić, ali mu se Div­jak jas­no us­pro­ti­vi­la. Fuc­hs od po­čet­ka ni­je mo­gao biti vo­di­telj, ia­ko se to na­ga­đa­lo, jer se na na­tje­čaj ni­je ni pri­ja­vio. Fuc­hs, ko­ji slo­vi za naj­bo­ga­ti­jeg mi­nis­tra u vla­di biv­še pre­mi­jer­ke Ja­dran­ke Ko­sor, u jav­nos­ti se po­ja­vio na­kon “nav­la­če­nja” HDZ-a i HNS-a oko vo­di­te­lja ERS-a. Na­ga­đa­lo se i ka­ko će to ugro­zi­ti nji­ho­vu ko­ali­ci­ju, ako ne i pre­ki­nu­ti. Mi­nis­tri­ca je tad iz­ja­va­ma da­la nas­lu­ti­ti ka­ko će iz­bo­rom Glun­či­ća kao vo­di­te­lja i ona na­pus­ti­ti mi­nis­tar­sku po­zi­ci­ju od ko­je, ka­ko je go­vo­ri­la, ne ži­vi. No ovaj je da­naš­nji sas­ta­nak po­t­vr­dio ka­ko je kom­pro­mis­no rje­še­nje po­volj­no i za nju. To je da­la nas­lu­ti­ti i na­kon što je Fuc­h­su čes­ti­ta­la na sa­vje­to­dav­noj funk­ci­ji. Fuc­hs je, gos­tu­ju­ći ju­čer na N1, re­kao ka­ko nje­ga smi­je­ni­ti mo­že sa­mo premijer.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.