Ne pe­ri­te aute do sri­je­de, sti­že još pi­je­ska iz Sa­ha­re

AFRIKA S NEBA Sloj na­ran­čas­te pra­ši­ne pre­krio je Eu­ro­pu. Po na­ma pa­da ki­ša s ve­ćom ko­li­či­nom pi­je­ska

24sata - - NEWS -

Znam da su vam ja­ko pr­lja­vi, ali ne pe­ri­te aute do sri­je­de, sa­vje­tu­je RTL-ova me­te­oro­lo­gi­ja Du­nja Ma­zzoc­co Dr­var. Pr­ljav­šti­na na auto­mo­bi­li­ma ko­ju ste za­tek­li pro­tek­lih da­na nas­ta­la je zbog ki­še po­mi­je­ša­ne s pus­tinj­skim pi­je­skom. A ka­ko nam ka­žu me­te­oro­lo­zi, u zra­ku je i pe­lud ko­ja je do­dat­no po­gor­ša­la si­tu­aci­ju. U ožuj­ku je “na­ran­čas­ti sni­jeg” pre­krio broj­na ski­ja­li­šta u is­toč­noj Eu­ro­pi, di­je­lo­ve Bu­gar­ske, Ukra­ji­ne, Ru­si­je, Ru­munj­ske, Grč­ke, Tur­ske... A pi­je­sak je sti­gao i do nas. Ve­če­ras i su­tra ti­je­kom da­na, naj­av­lju­je Ma­zzoc­co Dr­var, oče­ku­je nas ki­ša s još ve­ćom ko­li­či­nom pi­je­ska ne­go pret­hod­nih da­na. Uzrok to­me je što po­s­ljed­njih da­na na vri­je­me u Hr­vat­skoj utje­če ja­ka vi­sin­ska juž­na i ju­go­za­pad­na stru­ja. - Zbog ja­kog ju­go­za­pad­nog stru­ja­nja u Eu­ro­pu do­la­zi afrič­ki zrak u ko­jem ima pi­je­ska. I tad je kon­cen­tra­ci­ja ve­ća od nor­mal­ne. Zbog nje­ga i nas­ta­ju sve ove po­ja­ve. Po­ja­va ni­je iz­nim­no ri­jet­ka i do­ga­đa se ot­pri­li­ke jed­nom, a po­ne­kad i ne­ko­li­ko pu­ta u go­di­ni - is­ti­če Lo­vro Ka­lin iz DHMZ-a. Ri­jet­ka je po­ja­va, ka­že Ma­zzoc­co Dr­var, da pi­je­sak za­hva­ti ci­je­lu Hr­vat­sku, kao što je sad slu­čaj. - Naj­češ­će se to do­ga­đa u naj­juž­ni­jim di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske, ko­ji su i naj­bli­ži sa­moj Afri­ci i juž­no­me Me­di­te­ra­nu - ka­že Ma­zzoc­co Dr­var.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.