BIO JE POSEBAN, GA NE­ĆE­MO ZAB

24sata - - NEWS -

Ce­ri­ne u Ko­priv­ni­ci. U tre­nut­ku stra­da­va­nja bio je u di­je­lu ba­ze­na ko­ji zo­vu tzv. “br­za rijeka”. To je umjet­ni, uski dio ba­ze­na ko­ji pod­sje­ća na ko­ri­to ri­je­ke te u ko­je­mu vo­da br­že i ja­če stru­ji. Pre­ma iz­ja­va­ma ko­je je oče­vi­dac dao za Po­drav­ski.hr, ni­je ri­ječ o kla­sič­nom uta­pa­nju. ni­su mo­gli spa­si­ti. Je li ri­ječ o “kla­sič­nom” uta­pa­nju ili ga je mo­žda po­vuk­la stru­ja pa je uda­rio gla­vom u rub ba­ze­na i iz­gu­bio svi­jest, znat će se na­kon što stig­nu rezultati ob­duk­ci­je ko­ju su oba­vi­li ju­čer na Odje­lu pa­to­lo­gi­je ko­priv­nič­ke bol­ni­ce. Ba­ze­ni ju­čer ni­su ra­di­li, a u Os­nov­noj ško­li ko­ju je dje­čak po­ha­đao ni­su ima­li ko­men­ta­ra. Na ško­li je iz­vje­še­na cr­na zas­ta­va na po­la kop­lja. Na sto­li­ću u hod­ni­ku za­pa­zi­li smo bi­je­li lam­paš i fo­to­gra­fi­ju dje­ča­ka, kraj ko­je su dru­gi uče­ni­ci zas­ta­ja­li u ti­ši­ni. Ka­ko doz­na­je­mo, vod­stvo ško­le po­tre­se­no je tra­ge­di­jom. Tre­nu­tač­no im je je­di­na bri­ga ka­ko os­ta­lim uče­ni­ci­ma što vi­še olakšati gu­bi­tak. Su­sje­di dje­ča­ko­ve obi­te­lji is­pri­ča­li su nam da je ri­ječ o do­brim i vri­jed­nim lju­di­ma, ci­je­nje­nim u ko­priv­nič­koj za­jed­ni­ci. Ima­ju još i sta­ri­ju kćer. - Taj je dje­čak do­is­ta bio poseban. Bio je vr­lo ži­vah­no i pa­met­no di­je­te. Ne mo­gu vje­ro­va­ti da ga ne­ma - rek­la nam je jed­na su­sje­da. Dru­ga nam priz­na­je da se naj­e­ži­la na­kon što je ču­la za tra­ge­di­ju. - Imam di­je­te u do­bi od de­set go­di­na. I ono je ne­dav­no bi­lo na pros­la­vi ro­đen­da­na na grad­skim ba­ze­ni­ma. Ne mo­gu ni za­mis­li­ti da mu se ne­što slič­no do­go­di­lo - rek­la nam je. Di­je­te joj je is­pri­ča­lo da ani­ma­to­ri­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.