, NI­KAD ORAVITI

24sata - - NEWS -

pr­vens­tve­no bri­nu oko dje­ce dok su iz­van vo­de, oko sto­lo­va s hra­nom i pi­ćem. Ina­če, ba­zen je na tom di­je­lu vi­sok oko 130 cen­ti­me­ta­ra, što je ot­pri­li­ke vi­si­na pro­sječ­nog sed­mo­go­diš­nja­ka ili osmo­go­diš­nja­ka. Po­drav­ski.hr pi­še da dje­čak ni­je bio pli­vač, što je uvjet za pri­sus­tvo­va­nje ro­đen­da­nu na ba­ze­ni­ma. Tu in­for­ma­ci­ju ju­čer nam nit­ko ni­je mo­gao po­t­vr­di­ti, a ni­je poz­na­to ni je li to znao or­ga­ni­za­tor. Ti­je­kom ro­đen­da­na, otac stra­da­log dje­ča­ka bio je u ka­fi­ću u sklo­pu ba­ze­na i če­kao da slav­lje za­vr­ši. U jed­nom tre­nut­ku čuo je ka­ko net­ko vi­če: “Di­je­te se uta­pa” i utr­čao unu­tra, no ni­šta ni­je mo­gao uči­ni­ti. Od dru­gih po­sje­ti­te­lja ko­ji su u ne­dje­lju bi­li na ba­ze­ni­ma Ce­ri­ne doz­na­li smo da ni­je bi­la pre­ve­li­ka gu­žva. - Mi smo bi­li na ba­ze­ni­ma s obi­te­lji. Vi­dje­li smo tu dje­cu ko­ja su sla­vi­la ro­đen­dan. Tra­ge­di­ju ni­smo vi­dje­li jer smo otiš­li sat vre­me­na ra­ni­je - is­pri­čao nam je po­sje­ti­telj. Od tra­gič­no stra­da­log dje­ča­ka dir­lji­vim se ri­je­či­ma u ne­dje­lju opros­ti­la i maj­ka nje­go­va naj­bo­ljeg pri­ja­te­lja. - Bi­li su naj­bo­lji pri­ja­te­lji, a sad ga vi­še ne­ma. Os­tat će nam u li­je­pom sje­ća­nju jer je bio poseban i za­is­ta do­bar pri­ja­te­lji. Iza nje­ga će os­ta­ti velika praz­ni­na u na­šim ži­vo­ti­ma - rek­la je maj­ka dje­ča­ko­va pri­ja­te­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.