Ma­mić je na su­du bio ma­nji od ma­ko­va zr­na

24sata - - NEWS -

Biv­ši čel­nik NK “Di­na­mo” Zdrav­ko Ma­mić u po­ne­dje­ljak se, na­kon vi­še od se­dam mje­se­ci, po­nov­no po­ja­vio u sud­ni­ci osječ­ko­ga Žu­pa­nij­skog su­da. On­dje se nje­mu, bra­tu Zo­ra­nu, Da­mi­ru Vr­ba­no­vi­ću te po­rez­ni­ku Mi­la­nu Per­na­ru su­di zbog op­tuž­bi za iz­vla­če­nje nov­ca iz NK Di­na­mo. Pred­sjed­nik Sud­sko­ga vi­je­ća Dar­ko Kruš­lin upo­zo­rio je Zdrav­ka Ma­mi­ća na po­čet­ku ro­či­šta da mo­že biti po­nov­no uda­ljen iz sud­ni­ce ako će re­me­ti­ti red i ome­ta­ti rad su­da i po­zvao na­zoč­ne da se u sud­ni­ci pris­toj­no po­na­ša­ju. Ka­ko Ma­mić ni­je bio na ras­pra­va­ma, sud mu je u po­ne­dje­ljak uru­čio pri­kup­lje­ne do­kaz­ne ma­te­ri­ja­le, a on je pred­lo­žio su­du da sas­lu­ša nje­go­ve svje­do­ke. Taj pri­jed­log mu je od­bi­jen. Iz­me­đu os­ta­log, pred­lo­žio je su­du da sas­lu­ša Ni­nos­la­va Lju­bo­je­vi­ća, ko­ji je bio u ko­mi­si­ji ko­ja je po­t­vr­di­la dru­gi dio op­tuž­ni­ce pro­tiv nje­ga, a s či­jim je si­nom Ma­mić pre­go­va­rao o tran­sfe­ru u Di­na­mo. - Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo je ima­lo 82 svje­do­ka i svo­je vje­šta­če­nje, ja sam htio pred­lo­ži­ti sa­mo če­ti­ri svje­do­ka. Ni je­dan moj svje­dok ni­je sas­lu­šan re­kao je Ma­mić. (dm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.