‘U šo­ku smo. Na­da je bi­la du­ša od že­ne’

STRAVA U KÖL­NU Po­li­ci­ja sum­nja da su se Na­da i biv­ši part­ner po­sva­đa­li. On ju je pra­tio u po­drum res­to­ra­na u ko­je­mu je ra­di­la kao ko­no­ba­ri­ca i on­dje je ubio hi­cem iz pi­što­lja

24sata - - NEWS -

Bio sam u res­to­ra­nu i tad sam pr­vi pu­ta vi­dio Na­du. Bi­la je kul­tur­na i us­luž­na, re­kao nam je mu­ška­rac o Na­di V. (49), ko­ju je u pe­tak u Köl­nu ubio biv­ši part­ner (50). U po­dru­mu res­to­ra­na Pa­ul’s, ko­ji je već du­go u vlas­niš­tvu obi­te­lji Đe­rek, a ko­ji se na­la­zi u Fri­edrich Karl Stra­sse u Köl­nu, U pe­tak na­ve­čer mu­ška­rac ubio je Na­du V. (49). Ka­ko pi­še ex­press.de, oko 19.15 sa­ti. Na­da, ko­ja je ra­di­la kao ko­no­ba­ri­ca u res­to­ra­nu, siš­la je u po­drum ka­ko bi se od­mo­ri­la i po­pi­la pi­će. Nje­zin biv­ši part­ner do res­to­ra­na je sti­gao auto­mo­bi­lom. Ušao je res­to­ran gdje s os­ta­lim gos­ti­ma bio ci­je­lo vri­je­me. Kad je Na­da siš­la u po­drum, po­šao je za njom. Upu­cao ju je iz pi­što­lja, a za­tim je ubio i se­be. Vlas­ni­ca res­to­ra­na je ču­la puc­nje­ve te je, kad je siš­la u po­drum, pro­naš­la dva be­ži­vot­na ti­je­la. - U šo­ku smo. Že­na je ra­di­la u res­to­ra­nu kao is­po­moć, bi­la je ja­ko dra­ga i po­uz­da­na - rek­la nam je ju­čer vlas­ni­ca res­to­ra­na. Je­dan od na­ših su­go­vor­ni­ka re­kao je da je bio u ne­dje­lju na pros­la­vi pr­ve pri­čes­ti si­na vlas­ni­ce res­to­ra­na. su­bo­tu u res­to­ra­nu. - Mo­lim vas za ra­zu­mi­je­va­nje. Ne­ću otva­ra­ti res­to­ran - rek­la je za Bild.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.