GELOVI ZA I DA RA­NE

VITAMINI I PROTEINI ‘Šam­po­ni’ za be­be u pra­vi­lu sa­dr­že pri­rod­ne tva­ri iz pše­ni­ce, so­je i cvi­je­ća

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Vo­da i tva­ri ko­je uk­la­nja­ju pr­ljav­šti­nu os­nov­ni su sas­toj­ci pro­izvo­da za pra­nje ko­se i ti­je­la ma­le dje­ce. Da bi se pro­izvod lak­še ko­ris­tio stav­lja se i ku­hinj­ska sol. Kad je do­da­na u odre­đe­noj ko­li­či­ni, sol zguš­nja­va pro­izvod ko­ji ta­ko ne­će jed­nos­tav­no “is­cu­ri­ti” iz am­ba­la­že. Sred­stva za hi­gi­je­nu dje­ce uobi­ča­je­no se pa­ki­ra­ju kao 2 u 1 pro­izvo­di. To u ovom slu­ča­ju zna­či da se mo­gu ko­ris­ti­ti za pra­nje ko­se i ti­je­la. Za­jed­nič­ko im je i da uni­šta­va­ju bak­te­ri­je, dje­lu­ju­ći an­ti­sep­tič­ki, a da čiš­će­nje ne bi do­ve­lo do pre­ko­mjer­nog is­u­ši­va­nja ne­za­obi­laz­ni su ov­la­ži­va­či za oču­va­nje nor­mal­ne vlaž­nos­ti ko­že. Čes­to su pro­izvo­di za čiš­će­nje dje­čje ko­že par­fu­mi­ra­ni, no stav­lja­ju se ma­nje ko­li­či­ne pro­vje­re­nih mi­ris­nih sas­to­ja­ka, za raz­li­ku od ko­li­či­ne i vr­sta ko­je se stav­lja­ju kod par­fe­ma. Čes­to se mo­gu pro­na­ći ci­tral - smje­sa pri­rod­nih spo­je­va ugod­na mi­ri­sa, ge­ra­ni­ol iz ru­že, ci­tro­ne­lol iz ge­ra­ni­ja i slič­ni. Bu­du­ći da bi pre­čes­to pra­nje mo­glo do­ves­ti do is­u­ši­va­nja ko­že i tje­me­na, pri­sut­ne su tva­ri po­put gli­ce­ro­la, uree, pro­te­ina iz pše­ni­ce i so­je te mno­ge dru­ge. Za­jed­nič­ka im je ulo­ga vla­ži­ti ko­žu te po­ma­ga­ti pri za­dr­ža­va­nju vla­ge u ko­ži i na nje­zi­noj po­vr­ši­ni. U dje­čjim ge­lo­vi­ma mo­gu se pro­na­ći i tva­ri iz bi­lja­ka po­put aloe ve­re te raz­li­či­ta bilj­na ulja ko­ja nje­gu­ju i šti­te dje­čju ko­žu. Tak­ve tva­ri naj­češ­će sa­dr­že vi­ta­min E. Gli­ce­rol je me­đu naj­poz­na­ti­jim tva­ri­ma u koz­me­tič­koj in­dus­tri­ji. Sas­tav­ni je dio spo­je­va ko­ji iz­gra­đu­ju bi­olo­ške mem­bra­ne te mas­ti i ulja, a po­ve­ća­va vlaž­nost i glat­ko­ću ko­že. Čest i dra­go­cjen sas­to­jak je i pan­te­nol ko­ji se u or­ga­niz­mu pre­tva­ra u vi­ta­min B5. Osim što je iz­vr­stan ov­la­ži­vač, mo­že ubr­za­ti za­cje­lji­va­nje ra­na, pri­mje­ri­ce kod na­dra­že­ne ko­že. U pro­izvo­di­ma za pra­nje dje­čje ko­že i ko­se, či­je smo dek­la­ra­ci­je ana­li­zi­ra­li, ne­ma kon­zer­van­sa iz re­da kon­tro­verz­nih pa­ra­be­na. Pro­izvo­di na­mje­nje­ni hi­gi­je­ni dje­ce u pra­vi­lu su bla­ži po sas­ta­vu ne­go oni za pra­nje odras­lih, no tre­ba se dr­ža­ti pre­po­ru­ke pro­izvo-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.