A BE­BE POMAŽU E BR­ŽE ZACIJELE

24sata - - JA, POTROŠAČ -

đa­ča o nji­ho­vu ko­ri­šte­nju. Sva­ka­ko tre­ba iz­bje­ga­va­ti do­dir sa sluz­ni­ca­ma te pa­zi­ti na tem­pe­ra­tu­ru vo­de, tra­ja­nje pra­nja i ko­li­či­nu ge­la ko­ji se upo­treb­lja­va. Ia­ko su ovi pre­pa­ra­ti na­mi­je­nje­ni za sva­kod­nev­no ko­ri­šte­nje, ve­ći­na struč­nja­ka iz po­dru­čja der­ma­to­lo­gi­je tvr­di da u pra­nju ne tre­ba pre­tje­ri­va­ti. Dje­čja je ko­ža iz­nim­no osjet­lji­va, ta­nja je ne­go ko­ža odras­lih i sklo­ni­ja is­u­ši­va­nju. Pri pro­izvod­nji dje­čjih ge­lo­va za pra­nje na­gla­sak je na sma­nje­nom bro­ju sas­to­ja­ka. To se od­no­si i na broj i vr­stu mi­ris­nih sas­to­ja­ka te na vr­ste kon­zer­van­sa ko­ji spre­ča­va­ju kva­re­nje dje­čjih ge­lo­va za tu­ši­ra­nje. Ove pro­izvo­de bez stra­ha mo­gu ko­ris­ti­ti i odras­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.