ZAS­TUP­NI­CI SU ZDRA­VI K’O DREN

PAZE NA SVA­KU KUNU Zas­tup­ni­ci ne­ma­ju obve­zu dos­tav­lja­ti iz­vješ­ća o bo­lo­va­nju, a da pri­ja­ve bo­lo­va­nje os­ta­li bi bez di­je­la pla­će. La­ni je bo­lo­va­nje pri­ja­vio je­dan, a u ovoj go­di­ne sa­mo tri zas­tup­ni­ka...

24sata - - NEWS -

Ako je su­di­ti pre­ma po­da­ci­ma ko­je smo do­bi­li iz Sa­bo­ra, zas­tup­ni­ci ni­su sa­mo me­du naj­pla­će­ni­ji­ma, ne­go i me­đu naj­z­dra­vi­jim “rad­nim ko­lek­ti­vom”. Zas­tup­ni­ci, kao i os­ta­li duž­nos­ni­ci, za­kon­ski ne­ma­ju obve­zu dos­ta­vi­ti pos­lo­dav­cu iz­vješ­će o bo­lo­va­nju. To je pi­ta­nje pre­pu­šte­no slo­bod­noj vo­lji. U ak­tu­al­nom sa­zi­vu do sa­da su bo­lo­va­nje otvo­ri­la tri zas­tup­ni­ka. O ko­me je ri­ječ ni­je mo­gu­će doz­na­ti jer ti po­da­ci pod­li­je­žu mje­ra­ma za­šti­te. U proš­lom sa­zi­vu od 151 zas­tup­ni­ka, iz­vješ­će o bo­lo­va­nju ti­je­kom man­da­ta dos­ta­vio je je­dan zas­tup­nik, a sa­ziv pri­je to je uči­ni­lo njih 14. Mo­gu­ći raz­log za ne­pri­jav­lji­va­nje bo­lo­va­nja je to što bi do­bi­li ni­žu pla­ću. Pre­ma za­ko­nu ako za­pos­le­nik na bo­lo­va­nju pro­ve­de do 42 da­na pla­ća mu je ma­nja za 20 pos­to. Od sr­p­nja2017. neo­prav­da­ni iz­os­ta­nak s pos­la nov­ča­no se kaž­nja­va ski­da­njem sa zas­tup­nič­kog pa­uša­la ko­ji mje­seč­no iz­no­si 1500 ku­na. - Li­ječ­nič­ke po­t­vr­de, na­la­ze i odlazak na pre­tra­ge mi to­le­ri­ra­mo i priz­na­je­mo kao oprav­da­nje za ne­do­la­zak na sjed­ni­cu - re­kao je An­te Sa­na­der (HDZ), pred­sjed­nik Od­bo­ra za iz­bor, ime­no­va­nja i uprav­ne pos­lo­ve, ko­ji je nad­le­žan za nov­ča­no sank­ci­oni­ra­nje zas­tup­ni­ka. On sam ka­že, na­sre­ću, do sa­da ni­je imao raz­lo­ga otva­ra­ti bo­lo­va­nje. - Ne­ću glu­mi­ti he­ro­ja. Kad bih imao tem­pe­ra­tu­ru, os­tao bih do­ma, osim ako ne­mam ne­ki va­žan sas­ta­nak ili ras­pra­vu - re­kao je An­te Sa­na­der. Ni nje­gov stra­nač­ki ko­le­ga Jo­sip Ða­kić, ko­ji je u Sa­bo­ru od 2003., bo­lo­va­nje do danas ni­je otva­rao. - Zdrav­lje me do­bro slu­ži i daj Bo­že da se ta­ko nas­ta­vi i da­lje - re­kao je Ða­kić na­po­mi­nju­ći ka­ko pre­hla­da za nje­ga ni­je raz­log da os­ta­ne kod ku­će. Raz­lo­ga za bo­lo­va­nje ni­je imao ni Sil­va­no Hre­lja (HSU). Ka­že da li­ječ­nič­ke kon­tro­le i pre­gle­de uglav­nom tem­pi­ra u vri­je­me kad Sa­bor ne za­sje­da. Ni An­ka Mrak Ta­ri­taš (Glas) ni­je otva­ra­la bo­lo­va­nje. Pod­sje­ti­la je ka­ko je­dan dan ni­je doš­la na po­sao 2016. go­di­ne zbog “ma­le neo­prez­nos­ti, ko­ja je re­zul­ti­ra­la s par ša­vo­va iz­nad i is­pod oka plus mo­dri­ce”. Ia­ko je mo­ra­la mi­ro­va­ti, ubr­zo se po­ja­vi­la u Sa­bo­ru na svo­jem rad­no­me mjes­tu sa sun­ča­nim na­oča­la­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.