I ‘MA­LI’ ŽI­RI KO­JI ĆE OLJU DJE­ČJU KNJI­GU

BIRAT ĆE NAJ­BO­LJE Pet ško­la­ra­ca ko­ji či­ne dje­čji ži­ri za 50. go­diš­nji­cu Na­gra­de ‘Gri­gor Vi­tez’ oda­bra­li su knjiž­ni­čar­ke kod ko­jih sva­kod­nev­no po­su­đu­ju knji­ge

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJE -

ne­go na nje­ga. Zbog to­ga se zna do­go­di­ti i po­ne­ka nez­go­da. - Čes­to ne ču­jem ni kad ta­ta ne­što važ­no ka­že - sli­je­že ra­me­ni­ma ovaj sim­pa­tič­ni dje­čak. Ja­nu ro­di­te­lji uglav­nom ka­žu ka­ko smi­je či­ta­ti 15 mi­nu­ta. Ipak, čes­to ga priča po­ne­se pa či­ta i vi­še od dva sa­ta. Na pi­ta­nje ko­ja im je knji­ga omi­lje­na, tro­jac je u glas od­go­vo­rio “Har­ry Pot­ter”, što ih je na­smi­ja­lo. Ja­nu su pri­tom dra­gi i Ju­les Ver­ne­ovih “20.000 mi­lja pod mo­rem” i “Dom iza ži­ce” Ja­smin­ke Ti­hi-Ste­pa­nić, a Vin­ka i Vid obo­ža­va­ju i nas­tav­ke knji­ga “Ma­gis­te­ri­um” auto­ri­ca Hol­ly Black i Ca­ssan­dre Cla­re. O knji­ga­ma ne is­tra­žu­ju na in­ter­ne­tu ni­ti se ras­pi­tu­ju o nji­ma kod pri­ja­te­lja. Jan vo­li avan­tu­ris­tič­ke ro­ma­ne i knji­ge o sta­rim ci­vi­li­za­ci­ja­ma. Sma­tra­ju ka­ko ljudi danas za­ba­vu pro­na­la­ze na dru­gim mjes­ti­ma, ali knji­ga je nji­ma de­fi­ni­tiv­no naj­bo­lji pri­ja­telj. Vo­le lek­ti­ru, ali Vid bi iz­ba­cio “Vlak u sni­je­gu”, a svi tro­je su se slo­ži­li ka­ko bi naj­ra­di­je či­ta­li “Har­ryja Pot­te­ra” i “War­ri­or cats”. Knji­ge su u nji­ho­vim obi­te­lji­ma ci­je­nje­ne, što im je do­dat­ni po­ti­caj za či­ta­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.