Već 50 go­di­na do­dje­lju­je­mo Na­gra­du ‘Gri­gor Vi­tez’, je­di­nu na­gra­du ko­ja se do­dje­lju­je i za knji­žev­ni tekst i za ilus­tra­ci­ju, rek­la je La­na Ka­ssim, ko­or­di­na­to­ri­ca pro­jek­ta u Sa­ve­zu dru­šta­va Na­ša dje­ca Hr­vat­ske.

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJE -

Za ovu ob­ljet­ni­cu od­lu­či­li su uves­ti i na­gra­du Dje­čjeg ži­ri­ja. Zbog to­ga su po­če­li su­ra­đi­va­ti s Hr­vat­skim cen­trom za dje­čju knji­gu, ko­ji dje­lu­je u Knjiž­ni­ca­ma gra­da Za­gre­ba. - Sva­ke go­di­ne Struč­no po­vje­rens­tvo do­dje­lju­je če­ti­ri na­gra­de. To su knji­žev­ni tekst za sta­ri­ju dje­čju dob i za mla­đu dje­čju dob, te dvi­je za ilus­tra­ci­je. Ove go­di­ne će i dje­ca iz­a­bra­ti na­gra­du u dvi­je ka­te­go­ri­je za naj­bo­lji ro­man ili zbir­ku priča, gdje ide na­gra­da pis­cu, te najbolju sli­kov­ni­cu ili ilus­tri­ra­nu knji­gu, gdje na­gra­da ide ilus­tra­to­ru po­jas­ni­la je La­na. Na­gra­da Dje­čjeg ži­ri­ja bit će uma­nje­na re­pli­ka sta­tue pti­ce, dje­lo ki­pa­ri­ce Kse­ni­je Kan­to­ci, a na­gra­da se zo­ve “Pti­či­ca”. - Struč­ni je ži­ri na­pra­vio uži iz­bor, što je bi­lo nuž­no, jer je pro­duk­ci­ja velika i sva­ke go­di­ne ras­te. Ni­je nuž­no da se na­gra­de Struč­nog i Dje­čjeg ži­ri­ja po­du­da­ra­ju. Dje­ca su bi­ra­na unu­tar Knjiž­ni­ca gra­da Za­gre­ba u do­go­vo­ru s knjiž­ni­čar­ka­ma ko­je sva­kog tjed­na raz­go­va­ra­ju s nji­ma - rek­la je Isa­bel­la Ma­uro, vo­di­te­lji­ca Hr­vat­skog cen­tra za dje­čju knji­gu te do­da­la ka­ko su to dje­ca ko­ja vo­le či­ta­ti, ko­ja čes­to či­ta­ju i po­su­đu­ju knji­ge, ali i jas­no go­vo­re ka­ko vo­le i že­le či­ta­ti. Nji­hov je za­da­tak bio pro­či­ta­ti 15 knji­ga ko­je je oda­brao Struč­ni ži­ri. - Li­je­po je što mo­že­mo su­bjek­tiv­no ocje­nji­va­ti jer ta­ko is­ka­zu­je­mo što mis­li­mo o ne­kom dje­lu. Pro­či­ta­li smo pu­no su­per knji­ga zbog to­ga jer smo u ži­ri­ju, a li­je­po je i što mo­že­mo upoz­na­ti no­ve lju­de - ka­že Vid. Za­da­tak im ni­ma­lo ni­je bio lak jer nam su im se, ka­žu, sko­ro sve knji­ge svi­dje­le. - Knji­ga ‘Ma­čak s če­t­vr­tog ka­ta’ mi je bi­la su­per, ali sam je mo­rao oci­je­ni­ti s dvoj­kom jer je bi­lo bo­ljih knji­ga. Zbog to­ga mi je bi­lo ja­ko te­ško - re­kao je Jan. No jed­na mu se ni­ma­lo ni­je svi­dje­la jer je na­pi­sa­na po fil­mu, a ne obr­nu­to. Ni ilus­tra­ci­je ih ni­su ni­šta ma­nje mu­či­le. Kod ro­ma­na su ocje­nji­va­li ko­li­ko je priča za­nim­lji­va, a kod sli­kov­ni­ca su tra­ži­li poseban stil. Pro­naš­li su ga u knji­zi “Ča­ro­li­ja za­gr­lja­ja”. U ka­te­go­ri­ji ro­man, zbir­ka priča ili po­ezi­je na­gra­du za tekst do­bi­la je knji­ga “Ma­čak s če­t­vr­tog ka­ta” auto­ra Vla­de Ra­ji­ća, ko­ju bi ra­do uvr­sti­li u lek­ti­ru. U ka­te­go­ri­ji sli­kov­ni­ce ili ilus­tri­ra­ne knji­ge na­gra­du za ilus­tra­ci­ju do­di­je­li­li su za “Nu­ru N’zu­ri: La­vov po­vra­tak”, auto­ra Ludwi­ga Ba­uera, ilus­tra­to­ri­ce Mar­se­le Haj­di­njak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.