NA­ŠI ILUSTR POSTAVLJAJ

NERAZDVOJNE S TEKSTOVIMA Ilus­tra­ci­je za dje­čje knji­ge mno­gi­ma od nas upi­sa­le su se u pam­će­nje za ci­je­li ži­vot, a mno­ge od njih su li­kov­ni kla­si­ci i na svjet­skoj ra­zi­ni

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJE -

Ilus­tra­ci­je za dje­cu u hr­vat­skim dje­čjim knji­ga­ma jav­lja­ju se od nji­ho­vih po­če­ta­ka. Dav­ne 1527. u ve­ne­ci­jan­skoj ti­ska­ri iz­la­zi pr­va hr­vat­ska po­čet­ni­ca, pi­sa­na na gla­go­lji­ci i bo­ga­to ilus­tri­ra­na ru­kom, na­ža­lost, nez­na­nog auto­ra. Kao i u os­ta­lim zem­lja­ma, i kod nas je ilus­tra­ci­ja do­ži­vje­la uzlet u 19. i 20. sto­lje­ću. Jed­no je vri­je­me bi­la mar­gi­na­li­zi­ra­na li­kov­na vr­sta te je tra­ži­la svo­ju va­lo­ri­za­ci­ju kao zna­ča­jan dio na­ci­onal­ne po­vi­jes­ti umjet­nos­ti. Naj­sta­ri­ja hr­vat­ska na­gra­da za dje­čju književnost “Gri­gor Vi­tez“je uve­li­ke pri­do­ni­je­la to­me. Na­gra­du je os­no­vao (i ota­da sva­ke go­di­ne do­dje­lju­je) 1967. Sa­vez DND Hr­vat­ske, is­te go­di­ne kad i dvi­je naj­z­na­čaj­ni­je svjet­ske smo­tre ilus­tra­to­ra - me­đu­na­rod­na iz­lož­ba ilus­tra­ci­ja na Saj­mu dje­čje knji­ge u Bo­log­ni i Bi­en­na­le ilus­tra­ci­ja u Bra­tis­la­vi. Od pr­ve do­dje­le s pra­vom mo­že­mo re­ći da Na­gra­da “Gri­gor Vi­tez” pra­ti us­kla­đe­nost s tren­do­vi­ma na eu­rop­skoj, ali i glo­bal­noj ra­zi­ni. I ne sa­mu us­kla­đe­nost, na­ši umjet­ni­ci, u ovom slu­ča­ju ilus­tra­to­ri, pos­tav­lja­ju no­ve tren­do­ve te se ubra­ja­ju u vrh pre­ma na­gra­da­ma ko­je do­bi­va­ju i po ino­zem­nim iz­da­vač­kim ku­ća­ma s ko­ji­ma su­ra­đu­ju, is­ti­ču or­ga­ni­za­to­ri do­dje­le na­gra­de ko­ji su za 24sa­ta oda­bra­li tri naj­bo­lja hr­vat­ska ilus­tra­to­ra za dje­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.