Sa­nja Po­lak: Ro­di­te­lji i uči­te­lji do­volj­no ne is­ti­ču važ­nost či­ta­nja

‘TO JE SUŠTINSKO PI­TA­NJE’ Sva­ka knji­ga mo­že biti žir iz ko­jeg će iz­ras­ti sna­žan hrast. Za­to tre­ba vi­še is­ti­ca­ti auto­re u dje­čjoj knji­žev­nos­ti, ka­že knji­žev­ni­ca Sa­nja Po­lak

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJE -

Sa­nja Po­lak je knji­žev­ni­ca ko­ju dje­ca ra­do či­ta­ju, nje­zi­na Pa­uli­na P i ro­ma­ni jed­ni su od naj­či­ta­ni­jih dje­čjih ro­ma­na i knji­žev­nih ju­na­ki­nja. 2013. do­bi­la Po­seb­no priz­na­nje Na­gra­de “Gri­gor Vi­tez” za “Mor­ski dnev­nik Pa­uli­ne P” i sve do­tad objav­lje­ne dje­čje knji­ge. Va­ša ‘Pa­uli­na P’ pos­ta­la je dio ur­ba­ne kul­tu­re mla­dih u Hr­vat­skoj. Raz­li­ku­ju li se te­me i pro­ble­mi u knji­žev­nos­ti ko­jI danas priv­la­če mla­de? Te­me se raz­li­ku­ju. Dru­ga­či­je je ži­vot­no okru­že­nje, dru­ga­či­je pos­tav­lje­ni pri­ori­te­ti. Uvi­jek pos­to­ji ne­što uni­ver­zal­no, ne­što što či­ta­te­lja pri­vu­če, a to ni­je sa­mo te­ma. Ta uni­ver­zal­nost osje­ća se na du­hov­noj i emo­ci­ona­loj ra­zi­ni te je pre­poz­nat­lji­va ne­ve­za­no za vre­men­ski kon­tekst. Za­što je važ­no da­va­ti pros­tor dje­čjoj knji­žev­nos­ti u jav­nos­ti? Jed­nos­tav­no za­to da bi dje­ca vi­še či­ta­la jer to je suštinsko pi­ta­nje nji­ho­va ras­ta i ra­zvo­ja. Či­ta­nje je ja­ko, ja­ko važ­no za rast i ra­zvoj sva­kog dje­te­ta, a ta važ­nost ni­je do­volj­no is­tak­nu­ta kod uči­te­lja i ro­di­te­lja. Či­ta­ju li danas dje­ca ma­nje, či­ta­ju li dru­ga­či­je i ka­ko ih po­ti­ca­ti da či­ta­ju vi­še? Rek­la bih da je ne­do­volj­no či­ta­nje uvi­jek pro­blem. Uz do­brog uči­te­lja mo­ti­va­to­ra, in­ter­pre­ta­to­ra i do­brog znal­ca dje­čje knji­žev­nos­ti či­ta­nje pos­ta­je omi­lje­na ak­tiv­nost. Mo­ji uče­ni­ci u raz­re­du s ra­doš­ću či­ta­ju i čes­to ka­žu: ‘Ho­će­mo još’. Ko­ji su naj­ve­ći pro­ble­mi s ko­ji­ma se su­oča­va­ju knji­žev­ni­ci ko­ji se ba­ve dje­čjom knji­žev­noš­ću? Ni­su do­volj­no vid­lji­vi i ni­je do­volj­no is­tak­nut

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.