Go­di­na­ma ste ra­di­li u ško­li, te ste i su­auto­ri­ca udž­be­ni­ka. Što dje­ci danas ne­dos­ta­je u obra­zo­va­nju, je­su li to bo­lje rad­ne na­vi­ke, vi­še slo­bo­de i kre­ativ­nos­ti?

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJE -

Dje­ci ne­dos­ta­ju pi­ta­nja: - Što te za­ni­ma? Jes­te li sret­ni? Jes­te li is­pu­nje­ni? O če­mu raz­miš­ljaš? Što osje­ćaš? Što te gu­ši u du­ši? Ka­ko to mo­žeš osim ri­je­či­ma, iz­ra­zi­ti to­no­vi­ma, cr­ta­ma, bo­ja­ma, po­kre­ti­ma?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.