Igrao sam na že­ni­no ime i ona ima naj­vi­še sre­će

NAGRADNA IGRA 24SA­TA Rek­la sam mu da ih sto­ti­nu di­je­le, sum­njam da bi do­bio, a ka­mo­li ovaj je­dan, rek­la je sret­na Ma­ri­na

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Ci­je­li ži­vot vo­zi­mo krn­ti­je i ni­kad, ali baš ni­kad ni­smo ku­pi­li no­vi auto te sad do­bi­je­mo no­vi nov­ca­ti, i to ova­kav! Ne mo­žeš vje­ro­va­ti, ka­že Želj­ko Tkal­čec (60) iz Vr­si kraj Za­dra. On je na­grad­nu igru u 24sa­ta igrao na ime su­pru­ge Ma­ri­ne Per­ko­vić Tkal­čec (58) i osvo­ji­li su Opel Grand­land X. No­vi­ne 24 sa­ta ku­pu­ju sva­ki dan pa mu je iz­re­zi­va­nje ku­po­na doš­lo sa­svim pri­rod­no. - Igra vam on sve na što na­iđe. I ne­ki dan mi go­vo­ri da je igrao za ovaj auto. Rek­la sam mu – da ih sto­ti­nu di­je­le, sum­njam da bi do­bio, a ka­mo­li je­dan ka­že Ma­ri­na, ko­ju je o do­bit­ku oba­vi­jes­tio Želj­ko Per­van. - Aj­me, pa to je bi­lo za ne po­vje­ro­va­ti. Zo­ve on me­ne, ja vi­dim da je ne­poz­na­ti broj, on go­vo­ri, a ja bez zra­ka - ka­že na­smi­ja­na Ma­ri­na. - Igrao sam pr­vo na svo­je ime, pa na kće­ri­no, pa na si­no­vo, ni­šta... I on­da sam od­lu­čio igra­ti na že­ni­no i is­pa­lo je da ona ima naj­vi­še sre­će od svih nas.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.