O DO DO­MA­ĆIH MILJENIH SLATKIŠA

NAPRAVITE SA­MI Po­pu­lar­ne ku­gli­ce od ko­ko­sa ili čo­ko­la­de, kao i čo­ko­la­di­ce od ko­ko­sa ili ka­ra­me­le prave se bez pe­če­nja, a do­ma­ći čo­ko na­maz od lješ­nja­ka go­tov je u sve­ga 15 mi­nu­ta

24sata - - ŽIVOT -

Kad pri­pre­ma­te do­ma­će ver­zi­je slatkiša, uvi­jek se pri­dr­ža­vaj­te toč­nih ko­li­či­na sas­to­ja­ka na­ve­de­nih u re­cep­tu ka­ko bi vam is­pa­li što slič­ni­ji ori­gi­nal­ni­ma. Svi sas­toj­ci ko­je ko­ris­ti­te tre­ba­li bi biti na is­toj, naj­bo­lje na sob­noj tem­pe­ra­tu­ri. Su­he sas­toj­ke uvi­jek po­mi­je­šaj­te i pro­sij­te ka­ko bi vam ko­la­či­ći bi­li proz­rač­ni­ji. Kod pri­pre­me čo­ko­la­de, nas­toj­te je to­pi­ti na pa­ri. U ne­dos­tat­ku vre­me­na pos­lu­žit će i mi­kro­val­na peć­ni­ca, no tad se pre­po­ru­ču­je ota­pa­nje u in­ter­va­li­ma od po 30 se­kun­di te mi­je­ša­nje na­kon sva­kog od in­ter­va­la. Ako čo­ko­la­du ota­pa­te na pa­ri, pri­pa­zi­te da vam vo­da ne do­di­ru­je dno po­su­de u ko­joj to­pi­te čo­ko­la­du. Za slas­ti­ce bi­raj­te što kva­li­tet­ni­ju čo­ko­la­du, od­nos­no onu s naj­vi­šim udje­lom ka­kao mas­la­ca. U čo­ko­la­du je do­bro do­da­ti i ma­lo so­li ka­ko bis­te po­ja­ča­li nje­zin okus. Mo­že­te je obo­ga­ti­ti ora­šas­tim plo­do­vi­ma i su­še­nim vo­ćem, kao i ka­ra­me­lom, mas­la­cem od ki­ki­ri­ki­ja, ci­me­tom, či­li­jem ili ne­kim dru­gim za­či­nom po že­lji. Za­nim­ljiv okus dat će i ko­ri­ca li­mu­na, li­me­te ili na­ran­če. Jed­nos­tav­no oto­pi­te čo­ko­la­du i umi­je­šaj­te že­lje­ne do­dat­ke te će­te do­bi­ti do­ma­će čo­ko­la­di­ce s ora­šas­tim plo­do­vi­ma ili vo­ćem. Ka­ko bis­te ljep­še i rav­no­mjer­ni­je iz­re­za­li čo­ko­lad­ne ko­la­če, sa­vje­tu­je se da pri­je sva­kog re­za oš­tri­cu no­ža umo­či­te u to­plu vo­du. Obri­ši­te ga ka­ko bis­te uk­lo­ni­li kap­lji­ce vo­de, a za­tim za­re­ži­te ko­lač. To­pli­na oš­tri­ce la­ga­no će oto­pi­ti čo­ko­la­du te će re­za­nje biti rav­no­mjer­ni­je i lak­še. Ver­zi­je po­pu­lar­nih čo­ko­la­di­ca mo­že­te na­pra­vi­ti i u obli­ku tor­te. Za tor­tu od čo­ko­la­de i lješ­nja­ka is­pe­ci­te čo­ko­lad­ni bi­sk­vit. Napravite čo­ko­lad­nu kre­mu i u nju umi­je­šaj­te sjec­ka­ne ili mlje­ve­ne lješ­nja­ke. Ru­bo­ve tor­te mo­že­te ukra­si­ti ku­gli­ca­ma od čo­ko­la­de i lješ­nja­ka. Za ver­zi­ju od ko­ko­sa pri­pre­mi­te kla­sič­ni bi­sk­vit u či­ju smje­su do­daj­te mlje­ve­ne ba­de­me. Kad je bi­sk­vit pe­čen, pre­lij­te ga kre­mom od ko­ko­sa i pos­pi­te ko­ko­som u pra­hu. Za tor­tu od ko­ko­sa od­li­čan ukras su do­ma­će ku­gli­ce od ko­ko­sa ko­je se pri­pre­ma­ju u sve­ga 20 mi­nu­ta od sa­mo tri sas­toj­ka. A vo­li­te li spoj ko­ko­sa i čo­ko­la­de, bi­sk­vit od ko­ko­sa pre­lij­te čo­ko­la­dom i ukra­si­te čo­ko­la­di­ca­ma s ko­ko­som.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.