SAS­TOJ­CI:

24sata - - ŽIVOT -

2 ŠALICE PRŽENIH LJEŠ­NJA­KA, 1/2 ŠALICE KA­KAO PRAHA, 2 ŽLIČICE EKSTRAKTA VANILIJE, 1/2 ŽLIČICE SO­LI, 1/2 ŠALICE MEDA, 1 ŠALICA RASTOPLJENE ČO­KO­LA­DE, 1 ŠALICA GRUBO SJECKANIH LJEŠ­NJA­KA (ZA UKRAS) PRI­PRE­MA: Ne­ko­li­ko prženih lješ­nja­ka os­ta­vi­te ka­ko bis­te ih sta­vi­li u cen­tar sva­ke ku­gli­ce, a os­ta­tak sa­me­lji­te u blen­de­ru dok ne do­bi­je­te pas­tu. Za to će vam tre­ba­ti od dvi­je do tri mi­nu­te. Do­daj­te ka­kao prah, ek­s­trakt vanilije, sol i med te po­nov­no uklju­či­te blen­der dok se sas­toj­ci ne sje­di­ne, ot­pri­li­ke 20 se­kun­di. Smje­sa mo­ra biti ljep­lji­va. Uzi­maj­te ma­lo po ma­lo smje­se i ra­di­te ku­gli­ce, a u sre­di­nu im stav­ljaj­te ci­je­le lješ­nja­ke. Ku­gli­ce sta­vi­te u hlad­njak na mi­ni­mal­no sat vre­me­na. Na­kon to­ga sva­ku ku­gli­cu umo­či­te u ras­top­lje­nu čo­ko­la­du, a za­tim ih uva­ljaj­te u sjec­ka­ne lješ­nja­ke. Dr­ži­te ih u hlad­nja­ku i po­je­di­te u ro­ku od tri da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.