SAS­TOJ­CI:

24sata - - ŽIVOT -

30 BLANŠIRANIH BADEMA, 240 G KO­KO­SA, 400 G ZASLAĐENOG KONDENZIRANOG MLIJEKA PRI­PRE­MA: Ba­de­me pre­pr­ži­te na ta­vi bez ulja. Sa­mo ih po­vre­me­no pro­tre­si­te dok ne do­bi­ju zla­ća­nu bo­ju. Za to će vam tre­ba­ti sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta pa pri­pa­zi­te da ne za­go­re. Kad su go­to­vi, pre­mjes­ti­te ih na ta­njur i os­ta­vi­te da se ohla­de. Sta­vi­te 200 g ko­ko­sa u po­su­du, do­daj­te zas­la­đe­no kon­den­zi­ra­no mli­je­ko i do­bro umi­je­šaj­te. Os­ta­vi­te da sto­ji pet mi­nu­ta ka­ko bi se mli­je­ko pot­pu­no sto­pi­lo s ko­ko­som. La­ga­no na­mo­či­te ru­ke vo­dom i napravite ku­gli­ce. U sre­di­nu sva­ke ku­gli­ce do­daj­te pr­že­ni ba­dem te ih uva­ljaj­te u pre­os­ta­li ko­kos. Kad su go­to­ve, sta­vi­te ih u hlad­njak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.