SAS­TOJ­CI:

24sata - - ŽIVOT -

1 ŠALICA LJEŠ­NJA­KA, 340 G KOMADIĆA MLIJEČNE ČO­KO­LA­DE, 2 ŽLICE ULJA, 3 ŽLICE ŠE­ĆE­RA U PRA­HU, 1 ŽLICA NEZASLAĐENOG KA­KAO PRAHA, 1/2 ŽLIČICE EKSTRAKTA VANILIJE, 3/4 ŽLIČICE SO­LI PRI­PRE­MA: Za­grij­te peć­ni­cu na 180°C. Pos­lo­ži­te lješ­nja­ke u jed­nom slo­ju na oblo­že­ni lim za pe­če­nje. Pre­pr­ži­te lješ­nja­ke dok la­ga­no ne po­sme­đe, oko 10 mi­nu­ta. Za­mo­taj­te lješ­nja­ke u ku­hinj­skom ruč­ni­ku i snaž­no tr­ljaj­te ka­ko bis­te uk­lo­ni­li što vi­še lju­ske (ne­ka se ne mo­že uk­lo­ni­ti, to je u re­du). Os­ta­vi­te da se pot­pu­no ohla­di. Čo­ko­la­du oto­pi­te na pa­ri dok ne pos­ta­ne glat­ka. Os­ta­vi­te da se pot­pu­no ohla­di. Lješ­nja­ke sa­me­lji­te u blen­de­ru dok ne do­bi­je­te gus­tu pas­tu. Do­daj­te ulje, še­ćer, ka­kao prah, va­ni­li­ju i sol te nas­ta­vi­te blen­da­ti dok smje­sa ne pos­ta­ne glat­ka. Do­daj­te ras­top­lje­nu čo­ko­la­du i po­mi­je­šaj­te u ho­mo­ge­nu smje­su. Pri­tis­ni­te smje­su kroz sit­no cje­di­lo ka­ko bis­te uk­lo­ni­li sve ve­će ko­ma­de lješ­nja­ka. Do­pus­ti­te da se smje­sa ohla­di (mo­gla bi biti to­pla od blen­da­nja). Spre­mi­te čo­ko­lad­ni na­maz u po­su­du s her­me­tič­kim za­tva­ra­čem. Dr­ži­te na sob­noj tem­pe­ra­tu­ri i po­tro­ši­te u ro­ku 2 tjed­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.