Zagreb Chill&Grill: Chef Pal­fi ot­kri­va taj­ne soč­nog ro­šti­lja

PRE­MA VRSTI ME­SA Pi­le­ća kril­ca i car­sko me­so do­bro je pret­hod­no ku­ha­ti da bu­de br­že go­to­vo i me­ko

24sata - - ŽIVOT -

Za soč­no me­so naj­bit­ni­ja je kva­li­tet­na na­mir­ni­ca, kon­tro­la va­tre i zna­nje do ko­je ra­zi­ne pe­ći ko­ji ko­mad me­sa, ka­že chef Marko Pal­fi. - Va­tru za ro­štilj tre­ba ov­la­da­ti, do­da­ti ug­ljen, pus­ti­ti da se za­pa­li te rav­no­mjer­no ras­po­re­di­ti ka­ko bi tem­pe­ra­tu­ra bi­la rav­no­mjer­na. Re­šet­ka tre­ba biti do­bro za­gri­ja­na, čis­ta i na­ulje­na sun­co­kre­to­vim uljem. Me­so pri­je pe­če­nja iz­va­di­te iz hlad­nja­ka ka­ko bi se tem­pe­ri­ra­lo i rav­no­mjer­no is­pek­lo - sa­vje­tu­je Pal­fi. Na po­čet­ku, nas­tav­lja, kad je ro­štilj naj­vi­še vruć, pe­če se svinj­ska vra­ti­na jer se pe­če krat­ko, da bu­de ‘me­di­um’ i da se mas­no­ća u me­su ka­ra­me­li­zi­ra. Na ja­koj va­tri pe­ku se i svinj­ski ka­re te ram­s­tek. Kad se ro­štilj ma­lo ohla­di, na sred­nje ja­koj va­tri pe­ci­te mlje­ve­na me­sa. - Će­va­pi i plje­ska­vi­ce pe­ku se po­lak­še jer že­li­mo iz­bje­ći da su iz­va­na za­go­re­ni, a iz­nu­tra si­ro­vi. Mlje­ve­no me­so pe­če se 6-8 mi­nu­ta da bu­de ‘me­di­um well’, od­nos­no kad ga se mak­ne sa va­tre da se me­so do­ku­ha sa­mo od­ma­ra­njem. Na­kon to­ga ro­štilj pa­da na sla­bu/sred­nju va­tru ko­ja je ide­al­na za pi­le­ti­nu ko­ju pe­če­mo, ne­što du­lje, 10-15 mi­nu­ta - Pre­po­ru­ču­jem da se pi­le­ti­na ot­ko­šta­va pri­je pe­če­nja, po­go­to­vo ba­tak/za­ba­tak jer ga je pu­no lak­še pe­ći.ww Ako ra­dim na ro­šti­lju pi­le­ća kril­ca ili svinj­sko car­sko, tad me­so ku­ham pri­je ro­šti­lja. Na taj na­čin osi­gu­ra­vam da pe­če­nje ne tra­je pre­du­go, do­bi­vam mi­ris ro­šti­lja, a me­so je me­ka­no i pu­tras­to - ka­že Pal­fi. Naj­bo­lja ma­ri­na­da za pi­le­ti­nu je na ba­zi so­ja so­sa, ulja, češ­nja­ka, li­mu­na i đum­bi­ra, za svi­nje­ti­nu senf, češ­njak, li­me­ta, či­li i ti­mi­jan, a za go­ve­di­nu sa­mo ru­žma­rin, češ­njak i mas­li­no­vo ulje, do­da­je Pal­fi. Fes­ti­val Zagreb Chill&Grill tra­je od 27.4. do 1.5. na Bun­de­ku Or­ga­ni­za­tor fes­ti­va­la je Gas­tro.hr, Glav­ni me­dij­ski part­ner: 24sa­ta. Ge­ne­ral­ni po­kro­vi­telj je Po­drav­ka, os­ta­li part­ne­ri su: Pe­vec, Jam­ni­ca - služ­be­na vo­da fes­ti­va­la, La­bud, Ki­sko i Per­me­tal, Du­kat Pre­si­dent, Zvi­jez­da, Jack Da­ni­el’s Ten­ne­ssee Whi­skey, Mes­na in­dus­tri­ja Rav­lić i NESCAFÉ.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.