Ma­te Bu­lić: Unu­ci već pje­va­ju mo­je hitove, a naj­dra­ža im je ‘Ne­re­tva’

24sata - - SHOW -

Pje­vač tvr­di ka­ko uži­va pro­vo­di­ti da­ne u dru­že­nju sa svo­jim unu­ci­ma Iva­nom (3) i Ma­te­jom (2). Za Ma­tu Bu­li­ća (61) oni su, ka­že, velika ra­dost i smi­sao ži­vo­ta. - Oni su mi sve na svi­je­tu. Mo­ja su op­se­si­ja - re­kao nam je Bu­lić i do­dao da se sva­ki dan vi­đa s unu­ci­ma. Dvo­ji­ca ma­li­ša­na su već na­uči­li i di­do­ve pje­sme, a naj­dra­ža im je, ka­že, ‘Ne­re­tva’. (pš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.