CON­C­HI­TA: UCJENJIVAO ME DEČ­KO

24sata - - SHOW -

Go­di­na­ma kri­jem da sam HIV po­zi­tiv­na, ot­kri­la je pje­va­či­ca Con­c­hi­ta Wurst (29). Po­bjed­ni­cu Eu­ro­son­ga biv­ši je deč­ko mje­se­ci­ma ucjenjivao da će ot­kri­ti nje­zi­nim ko­le­ga­ma i obo­ža­va­te­lji­ma da je pje­va­či­ca za­ra­že­na, no ona je sma­tra­la ka­ko je ipak bo­lje da tu in­for­ma­ci­ju sa­ma ot­kri­je jav­nos­ti. - Biv­ši deč­ko pri­je­ti mi da će obja­vi­ti tu osob­nu in­for­ma­ci­ju, a ja ni­kad ne­ću da­ti ne­ko­me pra­vo da me pla­ši ili utje­če na moj ži­vot zbog to­ga objas­ni­la je aus­trij­ska glaz­be­ni­ca, ko­ja ipak ni­je že­lje­la ot­kri­ti iden­ti­tet biv­šeg deč­ka. Tho­mas Ne­uwir­th, ka­ko se tran­srod­na pje­va­či­ca zo­ve pra­vim ime­nom, obo­ža­va­te­lji­ma je is­pri­ča­la da se li­je­či ot­kad je saz­na­la di­jag­no­zu te da je već go­di­na­ma ko­li­či­na HIV vi­ru­sa is­pod ra­zi­ne ko­ja se mo­že de­tek­ti­ra­ti te ka­ko sto­ga ni­je za­raz­na. - Na­dam se da ću i dru­ge ohra­bri­ti te da će ovo biti još je­dan ko­rak pro­tiv stig­ma­ti­za­ci­je ljudi ko­ji su se zbog svo­jeg po­na­ša­nja ili po­na­ša­nja dru­gih za­ra­zi­li HIV-om - po­ru­či­la je pje­va­či­ca, ko­ja je 2014. go­di­ne sa svo­jom pje­smom “Ri­se Li­ke a Pho­enix” Aus­tri­ji do­ni­je­la po­bje­du na Eu­ro­son­gu u Ko­pen­ha­ge­nu. Con­c­hi­ta se po­seb­no za­hva­li­la obi­te­lji i pri­ja­te­lji­ma ko­ji su je, ka­ko ka­že, od po­čet­ka bez­u­vjet­no po­dr­ža­va­li. - Ne sa­mo da sam do­bro, ne­go sam ja­ča, mo­ti­vi­ra­ni­ja i os­lo­bo­đe­ni­ja ne­go ikad - za­klju­či­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.