Ra­ču­nao sam na po­bje­du

RA­ZO­ČA­RAN Ka­že da je u ku­ći zna­lo biti tmur­no i ka­ko se ni­je us­pio opus­ti­ti. Za to kri­vi biv­še sus­ta­na­re ko­ji se, tvr­di, ne zna­ju za­bav­lja­ti

24sata - - SHOW -

Baj­ker i biv­ši Big Brot­her sta­nar Ma­ri­jan Li­sak (49) šo­ki­ran je iz­ba­ci­va­njem na­kon svo­jih pr­vih no­mi­na­ci­ja, a u ne­vje­ri­ci su i gle­da­te­lji ko­ji su op­tu­ži­li RTL za na­mje­štalj­ku. - Ra­zo­ča­ra­lo me jer sam bio iz­ba­čen već na pr­vim no­mi­na­ci­ja­ma. Na­dao sam se da će ljudi vi­še zva­ti za me­ne - re­kao nam je Max ko­ji je u iz­o­la­ci­ji pro­veo 79 da­na. Na­kon iz­ba­ci­va­nja iz showa gle­da­te­lji su na­pa­li pro­duk­ci­ju i tvr­di­li da oni os­tav­lja­ju sa­mo lju­de ko­ji po­di­žu gle­da­nost. Lju­bi­telj mo­to­cik­la bio je is­kren i priz­nao je ka­ko se na­dao da će na­gra­da do­ći u nje­go­ve ru­ke. - Bio sam 99 pos­to uvje­ren da ću po­bi­je­di­ti - re­kao je Ma­ri­jan. Naj­vi­še mu je ne­dos­ta­jao nje­gov mo­to­cikl, a re­kao je i ka­ko bi vo­lio da se bo­lje pro­veo. Ne­ki su mu da­ni bi­li do­sad­ni i tmur­ni. - Dje­ca ko­ja su u ku­ći ne zna­ju za za­ba­vu. Sve uzi­ma­ju zdra­vo za go­to­vo, mo­raš pa­zi­ti što ćeš ko­me re­ći i ne mo­žeš se opus­ti­ti - sma­tra Max. Re­kao je da se ni­je uk­lo­pio jer za to ni­je do­bio pri­li­ku. Ka­že ka­ko je u stvar­nom ži­vo­tu dru­ga­či­ji te da se vo­li ša­li­ti i za­pje­va­ti. Kao po­bjed­ni­ka vi­di Or­kyja te s njim i To­mis­la­vom na­mje­ra­va os­ta­ti u kon­tak­tu. - Or­ky jer je čo­vjek na mjes­tu. Svi­dio mi se ra­di pa­lje­nja pi­sa­ma u voj­nom tjed­nu - iz­ja­vio je i do­dao ka­ko se sa že­na­ma ni­je zbli­žio, ali ako bi mo­rao ne­kog iz­dvo­ji­ti, on­da je to Ane­zi. Ni­je mu se svi­dio An­to­nio ko­ji se, ka­že, po­na­ša kao da je naj­pa­met­ni­ji. Za Li­di­ju Ma­rić, Ri­bi­cu, tvr­di da je dvo­lič­na. - Svi­ma se pri­la­go­đa­va jer ra­ču­na na ko­rist. Ona je kao BB ma­ma. Svi­ma je uga­đa­la i ku­ha­la ka­ve - go­vo­ri Ma­ri­jan i do­da­je da ne vo­li tak­vo “uv­la­če­nje”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.