Te­re­zu Be­go­vić de­lo­ži­ra­li su iz Eni­na sta­na...

SPO­RE SE Vlas­ni­ci sta­na u Za­gre­bu tvr­de da su ošte­će­ni za 70.000 eura

24sata - - SHOW -

Ne znam ho­će li sr­ce mo­je maj­ke iz­dr­ža­ti ovo, bo­jim se za nju. Iz­ba­ci­li su ju na ces­tu po­put psa, rek­la je Mia Be­go­vić (55), na­kon što je ju­čer iz sta­na u De­žma­no­voj uli­ci de­lo­ži­ra­na nje­zi­na maj­ka Te­re­za (83). Stan je ina­če pri­pa­dao po­koj­noj glu­mi­ci Eni Be­go­vić, a maj­ka je bi­la za­šti­će­na sta­nar­ka. Sad ju je u svoj stan pri­mi­la Mia. - Ne­moć­nu sta­ri­cu iz­ba­ci­li su na ces­tu za­bra­nju­ju­ći joj pri­tom da uz­me svo­je li­je­ko­ve - rek­la je Mia za Ju­tar­nji list. Do­da­la je ka­ko je taj stan Ena do­bi­la na ko­ri­šte­nje od Gra­da Za­gre­ba de­ve­de­se­tih go­di­na, te da je ta­mo ži­vje­la s maj­kom. Is­pos­ta­vi­lo se da stan ima vlas­ni­ke, ko­ji su stan pro­da­li, a no­vi vlas­ni­ci, tvr­di Mia, os­po­ra­va­ju pra­vo da nje­na maj­ka kao za­šti­će­ni naj­mo­pri­mac ži­vi u tom sta­nu do smr­ti. - Gos­po­đa Be­go­vić je me­ne i biv­še vlas­ni­ke ošte­ti­la za 70.000 eura jer ni­je pla­ća­la ni­kak­vu sta­na­ri­nu. Pa ne­ka Mia dođe opet kam­pi­ra­ti - re­kao je no­vi vlas­nik Zo­ran La­zić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.