BI­CIK­LI KO GORIVO O

ENERGIJA Bi­cik­list ti­je­kom jed­ne eta­pe iz­gu­bi 6000 ka­lo­ri­ja, od­nos­no tros­tru­ko vi­še od uobi­ča­je­nih dnev­nih po­tre­ba čo­vje­ka, ka­že di­rek­tor utr­ke Mi­ho­lje­vić 156 km

24sata - - SPORT -

pe­nja­ti se na vrh Sv. Ju­re na Bi­oko­vu (1763 me­tra) te se us­pi­nja­ti na Uč­ku. Naj­te­ža eta­pa po vi­sin­skoj raz­li­ci bit će pe­ta, Ra­bac – La­bin – Pok­lon (Uč­ka) – Kas­tav – Vi­ško­vo – Rijeka – Opa­ti­ja – Pok­lon (Uč­ka). - Bi­cik­list te­žak 70 ki­lo­gra­ma ti­je­kom eta­pe iz­gu­bi 6000 ka­lo­ri­ja. Ka­ko vra­ti­ti te ka­lo­ri­je u krat­kom vre­me­nu? Pr­vo, bi­cik­lis­ti je­du ti­je­kom utr­ke. Dru­go, or­ga­ni­zam je na­učen pa u ne­kim fa­za­ma ni­skog in­ten­zi­te­ta ne ko­ris­ti re­zer­ve gli­ko­ge­na, ne­go mas­ti. U da­nu kad se po­tro­ši 6-7000 ka­lo­ri­ja bi­cik­list ne­mi­nov­no ide u de­fi­cit, ali je on­da bit­no da su za­do­vo­lje­ne ko­li­či­ne bje­lan­če­vi­na - objas­nio je di­rek­tor Mi­ho­lje­vić. Pa, evo ka­ko iz­gle­da do­ru­čak uoči utr­ke: ba­na­na, 150 gra­ma Mu­es­la, 150 gra­ma tjes­te­ni­ne, cro­issant sa čo­ko­la­dom, 250 ml ka­ve, 300 gra­ma so­ji­na mlijeka, 200 gra­ma vo­ća i 300 ml so­ka od na­ran­če. Pa na bi­cikl... Ina­če, za na­dok­na­di­ti šest ti­su­ća ka­lo­ri­ja tre­ba­li bis­te po­jes­ti toč­no 32 kraf­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.