‘lo ‘HNL je već 53. li­ga ko­ju sam do­šao up

24sata - - SPORT -

Ide­ja mi je si­nu­la kad sam či­tao knji­gu ‘Ži­go­sa­nje te­re­na’ o kva­li­fi­ka­cij­skom cik­lu­su Lih­ten­štaj­na za SP 2002. Po­mis­lio sam: Pa ako net­ko mo­že na­pi­sa­ti knji­gu o no­go­me­tu u Lih­ten­štaj­nu, za­što ne na­pi­sa­ti knji­gu o obi­la­sku utak­mi­ca pr­ve li­ge svih 55 Ue­fi­nih čla­ni­ca u jed­noj se­zo­ni?, ka­že Matt Wal­ker, na­vi­jač Ful­ha­ma. En­gle­ski za­ljub­lje­nik u no­go­met odva­žio se na ne­sva­ki­daš­nji pro­jekt, a pret­po­s­ljed­nja zem­lja na nje­go­vu pu­to­va­nju du­gom na de­set­ke ti­su­ća ki­lo­me­ta­ra baš je - Hr­vat­ska. - Izvor­no sam mis­lio po­gle­da­ti sa­mo utak­mi­cu iz­me­đu Is­tre i Ri­je­ke jer se igra u tjed­nu, to mi po­ma­že u pla­ni­ra­nju jer je sa­mo 40 vi­ken­da kad se igra no­go­met. Pu­to­vao sam iz Bu­dim­pe­šte u Pu­lu te pri­mi­je­tio da igra­ju Lo­ko­mo­ti­va i Sla­ven Be­lu­po pa sam od­lu­čio sta­ti u Za­gre­bu i is­ku­si­ti još jed­nu utak­mi­cu - re­kao nam je Matt. Ne­sva­ki­daš­nje pu­to­va­nje za­po­čeo je još u lip­nju proš­le go­di­ne u Gru­zi­ji, a pri­je to­ga mo­rao je do­bi­ti slo­bod­no od pos­lo­dav­ca, gdje ra­di kao sta­tis­ti­čar. - Tra­žio sam ne­pla­će­ni do­pust od 18 mje­se­ci - 11 mje­se­ci za pu­to­va­nja i još se­dam da na­pi­šem knji­gu o pro­jek­tu. Moj je šef ve­li­ki na­vi­jač Man­c­hes­ter Uni­te­da pa se od­mah slo­žio s tim - objas­nio nam je 41-go­diš­nji Lon­don­ča­nin, ko­ji je ve­li­ki za­ljub­lje­nik u na­šu zem­lju. - Hr­vat­ska je dr­ža­va s pre­kras­nom oba­lom i pri­ja­telj­ski ras­po­lo­že­nim lju­di­ma ko­ji go­vo­re en­gle­ski. Za oso­bu ko­ja je po­sje­ti­la 97 dr­ža­va di­ljem svi­je­ta mo­žda je pre­vi­še po­pu­lar­na. No­go­met? Mo­gu ime­no­va­ti vi­še igra­ča iz Hr­vat­ske, biv­ših i sa­daš­njih, ne­go iz bi­lo ko­je dru­ge zem­lje u re­gi­ji. Mis­lim da Hr­vat­ska uda­ra da­le­ko iz­nad svo­je ka­te­go­ri­je u me­đu­na­rod­nom no­go­me­tu - ka­že. Ide­ja za ovaj pot­hvat sva­ka­ko je sjaj­na, ali mno­gi bi za­pe­li već na naj­važ­ni­jem ko­ra­ku - fi­nan­ci­ja­ma. Ipak, ne i Matt. - Go­di­nu i pol šte­dio sam no­vac, a smje­štaj mi je bio naj­ve­ći tro­šak. Po­ku­šao sam klu­bo­ve oba­vi­jes­ti­ti da ću po­sje­ti­ti nji­ho­ve utak­mi­ce ta­ko da do­bi­jem bes­plat­ne ulaz­ni­ce, ali one su iona­ko jef­ti­ne u ve­ći­ni ze­ma­lja.

Bes­plat­no sam ga gle­dao u Gru­zi­ji, Azer­baj­dža­nu, Ar­me­ni­ji, An­do­ri, Gi­bral­ta­ru, San Ma­ri­nu, Ru­munj­skoj i na Far­skim Oto­ci­ma. Spon­zor­stva? Ne­mam ih. Bo­lje je ova­ko jer sam mo­gu od­lu­či­va­ti što že­lim. Te od­lu­ke ni­su uvi­jek bi­le is­prav­ne, ali su mo­je - ka­že...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.