So­uda­ni je sla­vio pr­vi gol tr­če­ći pre­ma svo­joj klu­pi, a us­put me­ni jas­no i glas­no, uz ges­ti­ku­la­ci­je, pso­vao maj­ku, na­pi­sao je Hr­vo­je Bra­da­šić.

24sata - - SPORT -

‘Na­ža­lost, ja sam u afek­tu do­dao pri­djev ko­ji ni­sam tre­bao i is­kre­no mi je žao zbog to­ga’, obja­vio je kon­di­cij­ski tre­ner Cibalije. Kas­ni­je se ja­vio i So­uda­ni na Ins­ta­gra­mu uz po­ru­ku: ‘Uz sav res­pekt pre­ma li­ku i dje­lu gos­po­di­na Bra­da­ši­ća, on je uvjer­lji­vo zad­nja oso­ba na svi­je­tu ko­ja bi mi pa­la na pa­met u tre­nut­ku dok sla­vim gol. Da, is­ti­na je da sam na­kon pr­vog go­la glas­no op­so­vao, ali ni­ko­ga osob­no. Bio je to iz­raz olak­ša­nja - re­zi­mi­rao je dru­gi naj­bo­lji stri­je­lac HNL-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.