SVI SU ZAMJENJIVI, ALI GA­VRA­NO­VIĆ TE­ŠKO...

24sata - - SPORT -

Ko­lje­no i mi­šić. Ma­ri­ja Ga­vra­no­vi­ća u Vin­kov­ci­ma su za­bo­lje­la dva di­je­la ti­je­la zbog ko­jih je u svo­joj ka­ri­je­ri već imao pu­no pro­ble­ma. Na­pa­dač Di­na­ma ju­čer pos­li­je­pod­ne išao je na mag­net­sku re­zo­nan­ci­ju. Ona je po­ka­za­la da je s ko­lje­nom sve u re­du, dok je za mi­šić di­jag­no­za - la­ga­no is­teg­nu­će. Bu­du­ći da u Mak­si­mi­ru si­gur­no ne­će ri­ski­ra­ti, mi­ni­mal­ne su šan­se da Ga­vra­no­vić za­igra pro­tiv Osi­je­ka u sri­je­du. Ve­li­ko je pi­ta­nje što će biti s nje­go­vim nas­tu­pom u ne­djelj­nom der­bi­ju na Po­lju­du. Sve u Di­na­mu mo­gu na­dok­na­di­ti, osim nje­ga i So­uda­ni­ja. To bi bio ve­li­ki hen­di­kep. Ga­vra­no­vić je u ka­ri­je­ri imao ne­ko­li­ko pe­ho­va sa oz­lje­da­ma, a naj­ve­ći je do­ži­vio na SP-u 2014 u Bra­zi­lu. Pri­je utak­mi­ce osmi­ne fi­na­la s Ar­gen­ti­nom stra­da­li su mu li­ga­men­ti ko­lje­na na tre­nin­gu švi­car­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Išao je na ope­ra­ci­ju i ni­je igrao 247 da­na. Di­na­mo ima pu­no pro­ble­ma s oz­lje­da­ma uoči ve­li­kih is­pi­ta u slje­de­ćim utak­mi­ca­ma. Mo­re i Le­ško­vi­ća ne­će biti do kra­ja se­zo­ne, Ho­džić je oz­li­je­dio gle­žanj, a za der­bi pro­tiv Haj­du­ka na Po­lju­du je upi­tan i Da­ni Ol­mo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.