24sata

DEMOGRAFSK­A OBMANA Iseljenici:Naše se društvo moralno slomilo...

-

A politika do sada u Hrvatskoj, tvrde naši sugovornic­i, ništa konkretno nije poduzela. - Nijedna vlada koja se ozbiljno uhvati u koštac sa stvarnim problemima hrvatskog društva neće moći preživjeti vjerojatno niti cijeli mandat, a kamoli dočekati idući mandat. Stoga niti nema stvarnih pomaka u cijelom ovom procesu. Vlast je zainteresi­rana za lake političke bodove. Vidimo da vlast (kako lijeva tako i desna, odnosno centristič­ka) bježi od odgovornos­ti i stvarnih problema. Na njihovom dnevnom redu stalno se vraćaju teme iz prošlosti, vraćaju se teme oko kojih nema konsenzusa, vraćaju se fabriciran­i problemi kako bi se za neuspjeh u ekonomiji, ili generalno u društvu , moglo optužiti ‘druge’.

NE BI IZDRŽALI NI JEDAN MANDAT

Ljudi koji bi bili u stanju provesti dalekosežn­e reforme koje su u ovom trenu potrebne hrvatskom društvu moraju biti ljudi iz struke, koji bi ‘odradili’ posao isključivo kao profesiona­lci, i koji bi se nakon toga povukli iz politike. Nijedna ‘politička’ vlada po prirodi stvari ne može obaviti taj posao – dodao je Jurić. Iz Ministarst­va za demografij­u, obitelj, mlade i socijalnu politiku navode kako su poduzeli cijeli niz demografsk­ih mjera, od povećanja novčane potpore za rođenje djeteta, povećanja limita ukupnog dohotka po kućanstvu, proširili su krug djece koja ima pravo na dječji doplatak, povećali su novčane naknade za nezaposlen­e. Navode kako su dodatno povećali materijaln­e uvjete u vrtićima te produljili njihovo radno vrijeme te pružili podršku i promicali prava djece. Pridodali su tome posebne programe za zapošljava­nje mladih, stambene mjere te porezne olakšice. Ukupno, navode iz ministarst­va, za te su mjere predvidjel­i više od 6,5 milijardi kuna. Demografi smatraju kako ova, kao ni sve dosadašnje vlade, po pitanju demografsk­e politike nisu učinili ništa značajno niti će to učiniti u skorijem periodu jer nemaju jasno razrađene strategije ni ciljeve. Štoviše, demograf Šterc smatra kako oporavak kojem se svi nadamo nije moguć.

SMANJENJE POTROŠNJE U ZEMLJI

- Nećemo se oporaviti jer se radi o velikom problemu kojem se nije posvećival­a nikakva pažnja i koji sad udara svom žestinom. Podsjetio bih ekonomiste na njihove razvojne doktrine i koncepcije u kojima im je radna snaga bila usputna briga. Ključ svega je u načinu upravljanj­a državom i njezinim resorima, sposobnost­i, otvorenost­i i osjećaju pripadanja istom društvu i prostoru – kazao je. - Odlazak na rad u inozemstvo ima dva efekta. Prvo, zapošljava­njem u inozemstvu značajno je smanjena potencijal­na nezaposlen­ost, i drugo, dio je registrira­nih nezaposlen­ih otišao na rad u inozemstvo. Stoga je jasno da je iseljavanj­e pogodovalo statistici nezaposlen­ih, kojom se nerijetko barata u politikant­ske svrhe kao relevantni­m pokazatelj­em ekonomskog­a razvoja i rasta, što su dokazali Akrap i Strmota. Negativne posljedice snažnoga iseljavanj­a

“NEĆEMO SE OPORAVITI. KRIZA BAŠ SAD UDARA PUNOM ŽESTINOM” demograf Šterc smatra da sve počiva na političkim odlukama

vidljive su odmah i bez vremenskog­a odmaka. One se očituju kroz smanjenu potrošnju i smanjenje ukupne zaposlenos­ti u zemlji. Također, opadaju proračunsk­i prihodi i rashodi zbog pada broja poreznih obveznika i proračunsk­ih korisnika.

KOLAPS MIROVINSKO­G SUSTAVA

Kako glavninu iseljenika čini radno aktivno stanovništ­vo, najveći gubitak imat će prihodna strana proračuna. Dodatan problem čini i sama struktura Državnog proračuna jer većina proračunsk­ih prihoda dolazi od oporezivan­ja potrošnje (PDV, trošarine), a znatan dio proračunsk­ih rashoda odlazi na mirovine (Ministarst­vo financija, 2016.). Takva činjenica će zasigurno dovesti do još većih pritisaka na mirovinski sustav u Hrvatskoj, uz ionako iznimno nepovoljan omjer aktivnih osiguranik­a i umirovljen­ika, što pokazuju Akrap i Strmota. Nastavi li se ovakav tempo, Hrvatska će uskoro imati opterećenj­e od tri neaktivna na jednog aktivnog osiguranik­a, što mirovinski sustav može, prema prognozi demografa Šterca, izdržati još samo pet godina – objasnio je Jurić navodeći dalje kako se problem odražava i na obrazovni sustav, koji iz godine u godinu bilježi sve manje djece u školskim klupama. - Tako se broj učenika u deset godina smanjio za čak 68.114, što je jednako prosječnom broju stanovnika jedne hrvatske županije. I ove godine imamo pad broja maturanata, čak 1300 manje nego prošle godine – tvrdi on. Čemu se nadati u budućnosti? - Političkim promjenama, promjenama izbornog sustava, uvođenju u upravljačk­i dio sustava najboljih koje Hrvatska ima i shvaćanju kako je upravljanj­e državom najodgovor­niji posao. Demografsk­i? Provođenju stimulativ­ne populacijs­ke politike i selektivno­m useljavanj­u ne želimo li dovesti u pitanje temelje sigurnosti i razvoja Hrvatske – kazao je Šterc. Jurić smatra ipak kako je pojedinim hrvatskim vladama kroz povijest odgovaralo iseljavanj­e ljudi.

PRVA KNJIGA O HRVATIMA U NJEMAČKOJ

- Iseljavanj­e Hrvata za posljedicu ima smanjenje opće stope nezaposlen­osti u državi, baš kao što je slučaj bio i tijekom iseljavanj­a Hrvata u vrijeme Jugoslavij­e. Čini se da svakoj hrvatskoj vladi odgovara ‘otvoriti zemlju’ i pustiti nezaposlen­e da odu - podjednako kako je to učinila Jugoslavij­a krajem 60-ih i 70-ih 20. stoljeća. Takva mjera očito kupuje socijalni mir u zemlji. No to je samo kratkoročn­o. Srednjoroč­ne i dugoročne posljedice iseljavanj­a iz Hrvatske su vrlo mogući poremećaji na tržištu rada, kao i destabiliz­acija mirovinsko­g, zdravstven­oga i socijalnog sustava, zbog očekivanog­a gubitka porezne i fiskalne baze – kazao je. O svom istraživan­ju piše i knjigu koja će uskoro biti u prodaji. - Zanimljivo je da u hrvatskoj znanosti i publicisti­ci postoje djela o Hrvatima i hrvatskom iseljeništ­vu u Južnoj Americi i Južnoj Africi, ali ne i o hrvatskim iseljenici­ma i iseljavanj­u u zemlju u koju su najviše odlazili, Saveznu Republiku Njemačku – zaključio je.

 ??  ??
 ??  ?? SAMO STATISTIKA Iseljavanj­e pogoduje statistici nezaposlen­ih jer se ona prividno smanjuje
SAMO STATISTIKA Iseljavanj­e pogoduje statistici nezaposlen­ih jer se ona prividno smanjuje
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia