MLADIMA NE BIH PREPORUČIO OSTANAK

24sata - - NEWS -

Uglav­nom se sla­žem sa is­tra­ži­va­njem o raz­lo­zi­ma od­la­ska mla­dih ljudi i ci­je­lih obi­te­lji iz zemlje. Ja sam umjes­to van oti­šao u 53. go­di­ni sta­ros­ti u Is­tru. Na­kon tje­dan da­na što sam ra­dio, mo­rao sam pro­na­ći ne­ki stan gdje bih bo­ra­vio. Na­šao sam rad­nič­ki stan-ko­ko­ši­njac ko­ji pla­ćam dvi­je tre­ći­ne svo­je pla­će. Pi­tam se ima li to neg­dje u svi­je­tu. No ne­mam iz­bo­ra u tim go­di­na­ma, pa sam mo­rao pris­ta­ti. Mladima ovo ne bih ni­ka­ko preporučio.

1zdrav­ko1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.