Ban­dić po­skup­lju­je par­king zbog “eko­lo­ške svi­jes­ti”

24sata - - NEWS -

Dok dru­gi po­skup­lju­ju us­lu­ge po pet, de­set pos­to, ili pos­to­tak-dva, Mi­lan Ban­dić di­že ci­je­nu za sto pos­to! Sat vre­me­na u pr­voj zo­ni sa šest po­skup­lju­je na 12 ku­na, a dru­ga zo­na po­sku­pjet će s tri na pet ku­na. U jav­noj ga­ra­ži na Tu­škan­cu sat par­ki­ra­nja će, umjes­to pet, sta­ja­ti 10 ku­na. Za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik ovo de­ra­nje osi­ro­ma­še­nih gra­đa­na prav­da eko­lo­škom svi­ješ­ću, tvrd­njom ka­ko Za­grep­ča­ne že­li us­mje­ri­ti pre­ma jav­nom pri­je­vo­zu - ko­ji ta­ko­đer po­skup­lju­je!? Ban­dić je u Za­gre­bu po­tro­šio si­lan no­vac. Da­vao je ša­kom i ka­pom. Nije pi­tao za ci­je­nu. Znao je da će, ka­da do­đe do na­pla­te, te­ret pre­ba­ci­ti na omi­lje­ne mu Za­grep­čan­ce. Ko­ji­ma će po­du­pla­ti ra­ču­ne. Dok­le ta­ko? Pa dok se i Za­greb ne poč­ne praz­ni­ti...

Sku­pim par­kin­gom tje­ra lju­de u sku­pe tra­mva­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.