PLENKOLOGIJA

24sata - - NEWS -

Svi pri­ča­ju o Ko­lin­di­nim mje­ra­ma. Lju­bo­mo­ran sam. Pa imam valj­da i ja ne­ke mje­re! I da­ju re­zul­tat. Npr., mo­je ab­do­mi­nal­ne mje­re su zna­čaj­no na­ras­le, kao i glu­te­al­ne. Mje­ru mog strp­lje­nja, pak, ne mo­že pri­je­ći ni Ni­džo Gr­mo­ja zva­ni Bush. Za­što o to­me nit­ko ne pri­ča!?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.