Ima­mo do­ka­ze: Agro­kor je pro­pa­dao, a To­do­rić mu­zao

24sata - - NEWS -

U da­naš­nja 24sa­ta pr­vi u zem­lji do­no­si­mo ek­s­klu­ziv­ne do­ka­ze o to­me ka­ko je Ivi­ca To­do­rić, dok je ci­je­lu na­ci­ju uvje­ra­vao ka­ko je po­šten, sa­vjes­tan čo­vjek ko­ji ra­di sa­mo za Hr­vat­sku, spre­mao mi­li­ju­ne eura na ra­ču­ne u Švicarsku, a po­tom ih pre­ba­ci­vao u Du­bai. Ri­ječ je o pu­no nov­ca. U toj ope­ra­cji To­do­rić je iz­mu­zao čak i Ru­se, ko­ji mu više ni­su vje­ro­va­li, no Gaz­da je na­šao na­či­na da ih na­di­gra. U sa­mo jed­noj ope­ra­ci­ji iz­vu­če­no je pet mi­li­ju­na eura, ko­je je Agro­kor do­bio kre­di­tom Sber­ban­ka. Hr­vat­sko pra­vo­su­đe imat će dos­ta pos­la oko ovo­ga. Ivi­ca To­do­rić imat će, čak i s ovak­vim sud­stvom, mno­go pro­ble­ma ako bu­de iz­ru­čen.

Uvje­ra­vao nas je da je po­šten, a iz­vla­čio no­vac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.