MU­ZAO DO ZADNJEGA TRENUTKA • Ožu­jak 2017.: Agro­kor se ras­pa­da • 60.000 ljudi stra­hu­je za posao • Gaz­da si u Du­bai ša­lje 5 mil. eura

24sata - - NEWS -

Ivi­ca To­do­rić tvr­di da u Lon­do­nu, u elit­noj če­t­vr­ti Bel­gra­via, ži­vi s tro­škom od 100-ti­njak ku­na dnev­no. Blo­ki­ra­no mu je osam ra­ču­na, ali on pla­ća či­ta­ve ti­mo­ve od­vjet­ni­ka u Bri­ta­ni­ji i Hr­vat­skoj. Pla­ća i lju­de ko­ji mu pi­šu blog, a od ovog tjed­na i tvi­ta­ju. Ma­lo tko je vje­ro­vao u tu pri­ču. Pret­pos­tav­lja­lo se da je biv­ši sve­moć­ni Gaz­da Agro­ko­ra us­pio spre­mi­ti ne­što nov­ca na stra­nu. Da­le­ko od oči­ju is­tra­ži­te­lja. Ali za to nije bi­lo ni­kak­vog do­ka­za. Sve do­sad. Tjed­nik Ex­press ko­ji je su­tra na ki­os­ci­ma do­no­si ek­s­klu­ziv­ne do­ku­men­te i de­ta­lje o no­vom kra­ku is­tra­ge o Gaz­di­nu iz­vla­če­nju nov­ca iz Agro­ko­ra. Oni po­ka­zu­ju da je usred naj­ve­će kri­ze, sa­mo mje­sec da­na pri­je ne­go što će la­ni pot­pi­sa­ti pre­da­ju Agro­ko­ra na uprav­lja­nje dr­ža­vi, To­do­rić sklo­nio pre­ko Švi­car­ske u Du­bai pet mi­li­ju­na eura. U tom tre­nut­ku, u ožuj­ku, vla­da­la je op­ća pa­ni­ka u Hr­vat­skoj: To­do­rić je tra­žio po­moć dr­ža­ve, nije imao za is­pla­tu pla­ća rad­ni­ci­ma, do­bav­lja­či su već kre­nu­li s obus­ta­vom ro­be, a 60.000 rad­ni­ka Agro­ko­ra u Hr­vat­skoj i re­gi­ji stre­pi­lo je ho­će li za­vr­ši­ti na uli­ci. To­do­rić je us­pio pre­ves­la­ti i po­s­ljed­nji put ru­ski Sber­bank, ko­ji mu je odo­brio 100 mi­li­ju­na eura u ožuj­ku. Dao im je po­pis do­bav­lja­ča ko­je tre­ba­ju is­pla­ti­ti, ali je po­lo­vi­ca tog nov­ca po­nov­no za­vr­ši­la u Agro­ko­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.