Agro­kor pla­ća 11.000 eura luk­suzn ban­ci osob­no ša­lje no­vac u po­rez­nu o

24sata - - NEWS -

Pro­tiv Ivice To­do­ri­ća je već otvo­re­na is­tra­ga o iz­vla­če­nju 1,14 mi­li­jar­di ku­na iz Agro­ko­ra pret­hod­nih go­di­na. Od is­traž­nog za­tvo­ra po­bje­gao je u Lon­don. No ovo je pot­pu­no novi krak is­tra­ge. To­do­rić pr­vo iz­da­je na­log da Agro­kor iz Hr­vat­ske is­pla­ti pet mi­li­ju­na eura na ra­čun Agro­ko­ra AG u švi­car­skom Zu­gu. No­vac je sjeo na švi­car­ski ra­čun otvo­ren u UBS ban­ci 2. ožuj­ka. Ka­ko nam je po­t­vr­đe­no iz dva neo­vis­na iz­vo­ra upu­će­na u pra­će­nje tra­ga tog nov­ca, nije bi­lo ni­kak­vog prav­nog ni­ti pos­lov­nog raz­lo­ga da se taj nov­ca is­pla­ti u Švicarsku. Ina­če, is­tra­ži­te­lji su i ra­ni­je ut­vr­di­li da je ra­čun švi­car­skog Agro­ko­ra slu­žio za pot­pu­no neo­prav­da­no po­di­za­nje go­to­vi­ne i pla­ća­nje tro­ško­va obi­te­lji. Na­kon što je no­vac sjeo na švi­car­ski ra­čun, po­t­vr­đe­no nam je da 5. ožuj­ka Ivi­ca sa si­nom An­tom od­la­zi u Švicarsku. ka­mo se no­vac od­lio sa švi­car­skog ra­ču­na. Za taj no­vac se spe­ku­li­ra­lo da ga je mo­žda osob­no po­dig­nuo Ivi­ca To­ro­dić ti­je­kom pu­ta u Graz. Dru­ga spe­ku­la­ci­ja je bi­la da se mo­žda vra­tio u Ru­si­ju kao “na­gra­da” ne­kom duž­nos­ni­ku za dalj­nju po­moć ru­skih ba­na­ka. Tek na­kon što su proš­li mje­se­ci i Švi­car­ska je priz­na­la “lex Agro­kor”, do­bi­ven je uvid u ra­čun, a švi­car­ski Agro­kor AG do­bio je ne­za­vis­nog po­vje­re­ni­ka ko­jeg je ime­no­vao sud u ime švi­car­ske dr­ža­ve. Na­kon uvi­da u do­ku­men­te opet do­la­zi no­va pre­pre­ka. Ivi­ca To­do­rić nije po­dig­nuo no­vac ne­go je pet mi­li­ju­na eura pos­lao na ra­čun odre­đe­ne tvrt­ke u Du­ba­iju! Du­bai je bo­ga­ti grad i je­dan od emi­ra­ta u sas­ta­vu Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta. I pra­va su po­rez­na oaza u ko­ju se sli­je­va no­vac za ko­ji se ne pre­is­pi­tu­je po­dri­je­tlo. Sad is­tra­ži­te­lji i fo­ren­zi­ča­ri pra­te da­lje trag tog nov­ca. Ina­če, mla­đi sin Ivan, ko­ji ima svo­ju tvrt­ku u Švi­car­skoj, i dan danas re­do­vi­to le­ti na li­ni­ji Zürich - Du­bai. Ali to nije je­di­na spor­na tran­sak­ci­ja. Upra­vo po­čet­kom ožuj­ka su iri­ti­ra­ni Ru­si od­lu­či­li ne pla­ti­ti no­vac iz kre­di­ta Agro­ko­ru. Ne­go su di­rek­t­no da­li 75 mi­li­ju­na eura do­bav­lja­či­ma, a za­tim pla­ća­ju i po­rez­ne obve­ze i rad­ni­ke. Ali To­do­rić im je dao po­pis do­bav­lja­ča s ko­ji­ma se pret­hod­no do­go­vo­rio da mu vra­te no­vac do­bi­ven iz Agro­ko­ra. Više od po­lo­vi­ce je vra­će­no u Agro­kor jer su se do­bav­lja­či bo­ja­li iz­gu­bi­ti pos­lo­ve s Gaz­dom. Još 1,5 mi­li­ju­na eura od­la­zi na švi­car­ske ra­ču­ne. De­ta­lje o tim tran­sak­ci­ja­ma, ra­ni­jim iz­vla­če­nji­ma nov­ca pre­ko Švi­car­ske i spe­ci­jal­nim taj­nim ra­ču­ni­ma, či­taj­te u Ex­pre­ssu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.