PODIVLJALA VOZAČICA...

24sata - - NEWS -

Sve je u re­du. Bi­la sam na pos­lov­noj ve­če­ri i iz Ru­de­ša idem pre­ma Jas­tre­bar­skom, mir­no je Ko­bra­ma rek­la vozačica (35) Au­di­ja A4 ko­jim je u uto­rak oko 23 sa­ta, vo­ze­ći za­gre­bač­kom obi­laz­ni­com u su­prot­nom smje­ru, si­ja­la pa­ni­ku me­đu vo­za­či­ma. Na­kon za­us­tav­lja­nja nije htje­la iz­a­ći iz vo­zi­la, pa ju je po­li­ca­jac, nes­luž­be­no doz­na­je­mo, mo­rao si­lom iz­vu­ći i sta­vi­ti joj li­si­ce na ru­ke. Nije pris­ta­la ni na al­ko­tes­ti­ra­nje. Dra­ma na obi­laz­ni­ci, u ko­joj sa­mo za­hva­lju­ju­ći br­zom re­agi­ra­nju pri­pad­ni­ka mo­bil­ne je­di­ni­ce pro­met­ne po­li­ci­je, Ko­bri, nit­ko nije stra­dao, tra­ja­la je de­se­tak mi­nu­ta. Na­kon do­ja­ve da po obi­laz­ni­ci iz smje­ra Iva­nje Re­ke pre­ma Luč­kom net­ko vo­zi u su­prot­nom smje­ru, Ko­bre su u više vo­zi­la kre­nu­le u ak­ci­ju. Us­po­ra­va­li su pro­met i za­us­tav­lja­li vo­zi­la ka­ko bi na­pra­vi­li svo­je­vr­s­nu tam­pon zo­nu iz­me­đu vo­zi­la te ka­ko se auto­mo­bil ko­ji je išao u su­prot­nom smje­ru ne bi u ne­ko­ga za­le­tio. Au­di A4 uoči­li su če­ti­ri ki­lo­me­tra od pro­met­nog čvo­ra Luč­ko. Svje­tlos­nim sig­na­li­ma i si­re­na­ma po­ku­ša­li su je za­us­ta­vi­ti, no vozačica se nije oba­zi­ra­la. Na kra­ju su je us­pje­li za­us­ta­vi­ti i spri­je­či­ti su­dar s ka­mi­onom ko­ji je bio 150 me­ta­ra od nje. Po­li­ci­ja je pro­tiv že­ne pod­ni­je­la pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve zbog od­bi­ja­nja al­ko­tes­ti­ra­nja, bje­ža­nja i pre­br­ze vož­nju. (vc)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.