MATEMATIKA PRE­MA MIKIJU

BRINE SE O ZDRAVLJU GRA­ĐA­NA Više ci­je­ne sma­njit će one­čiš­će­nje zra­ka, sma­nji­ti gu­žve i po­tak­nu­ti gra­đa­ne na ko­ri­šte­nje jav­nog pri­je­vo­za, ka­žu u Za­greb­par­kin­gu

24sata - - NEWS -

Ne­ma po­skup­lje­nja par­kin­ga. Ni­kad o to­me ni­sam go­vo­rio već o pra­ved­nom ras­te­re­će­nju pla­ća­nja par­kin­ga, da par­king tre­ba­ju pla­ća­ti svi u Za­gre­bu, tvr­dio je Mi­lan Ban­dić u trav­nju opo­vr­ga­va­ju­ći tad na­pi­se o sko­rom po­skup­lje­nju par­kin­ga. Za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik po­jas­nio je da se to od­no­si na pro­ši­re­nje par­king zo­na i sma­nje­nje ci­je­na par­kir­nog sa­ta. No dva mje­se­ca kas­ni­je ne­što sa­svim dru­ga­či­je. Gra­đa­ni će, po sve­mu su­de­ći, pla­ća­ti, ve­će ci­je­ne par­ki­ra­nja i pri­je­vo­za. U Na­cr­tu no­vog pri­jed­lo­ga Pra­vil­ni­ka o ko­ri­šte­nju jav­nih par­ki­ra­li­šta i jav­nih ga­ra­ža, a na ko­ji će se pri­jed­lo­zi i pri­go­vo­ri mo­ći ulo­ži­ti do 11. sr­p­nja, na­ve­de­ne su pu­no više ci­je­ne. Par­ki­ra­nje u pr­voj zo­ni po­sku­pjet će dvos­tru­ko, sa 6 ku­na po sa­tu na 12 ku­na, u dru­goj će se zo­ni, umjes­to tri ku­ne, pla­ća­ti 5 ku­na, a par­ki­ra­nje u tre­ćoj zo­ni po­sku­pjet će za 50 li­pa, od­nos­no s 1,5 ku­na na dvi­je ku­ne. Na­da­lje, sat par­ki­ra­nja u ga­ra­ži Tu­ška­nac umjes­to pet ko­štat će 10 ku­na, na Lan­go­vu tr­gu i u Pe­trinj­skoj par­ki­ra­nje u ga­ra­ža­ma sta­jat će se­dam, a ne če­ti­ri ku­ne, a ci­je­ne će ići go­re i u os­ta­lim jav­nim ga­ra­ža­ma ko­jim uprav­lja Za­greb­par­king. No ni to nije sve. Pre­ma pri­jed­lo­gu mi­je­njat će se i vri­je­me na­pla­te, pa će se ta­ko rad­nim da­nom u pr­voj zo­ni par­ki­ra­nje na­pla­ći­va­ti od 7 do 22 sa­ta, a ne do 21 sat. U Za­greb­par­kin­gu ka­žu ka­ko su se na ovaj ko­rak od­lu­či­li kao na mje­ru eko­lo­ški od­go­vor­nog pos­lo­va­nja, i to u “svr­hu sma­nje­nja pro­met­nih gu­žvi na pro­met­ni­ca­ma i par­ki­ra­li­šti­ma, sma­nje­nju one­čiš­će­nja zra­ka te po­ti­ca­nja gra­đa­na na ko­ri­šte­nje jav­no­ga grad­skog pri­je­vo­za u cen­tru gra­da”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.