I WC ŠKO Hra­na s ‘koc­kas­tom’ am 79

24sata - - NEWS -

No­go­met­na groz­ni­ca tre­se Hr­vat­sku, a is­tin­ski za­ljub­lje­ni­ci u naj­važ­ni­ju spo­red­nu stvar na svi­je­tu ništa ne pre­pu­šta­ju slu­ča­ju. I naj­ma­nji de­talj una­pri­jed se do­go­vo­ra, a opre­ma s cr­ve­no-bi­je­lim koc­ki­ca­ma je oba­vez­na. Sve je u zna­ku Hr­vat­ske pa čak i če­tve­ro­nož­ni i li­me­ni lju­bim­ci. Oba­vez­na opre­ma su i gric­ka­li­ce i pi­vo. Zna­mo svi ko­li­ko gle­da­nje na­ših Va­tre­nih mo­že po­jes­ti ži­va­ca zbog če­ga po­se­že­mo za raz­nim gric­ka­li­ca­ma sa­mo ka­ko si ne bi iz­griz­li nok­te, a od de­ra­nja na te­le­vi­zor i ožed­ni­mo. Zna­ju to i pre­hram­be­ne kom­pa­ni­je, kao i pi­vo­va­re ko­je su se po­bri­nu­le da na­vi­ja­či ima­ju sve u na­vi­jač­kom to­nu. Pa su tr­go­vač­ki lan­ci tre­nut­no pu­ni ar­ti­ka­la “obu­če­nih” u na­vi­jač­ko ru­ho. A ima sve­ga; od na­vi­jač­kih sla­do­le­da, sla­nih i slat­kih gric­ka­li­ca do so­ko­va i pi­va. Za­nim­lji­vo, Hr­va­ti pro­sječ­no pi­ju 79 li­ta­ra pi­va, a ka­ko is­ti­če Pe­ro Ivan­ko­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja pro­izvo­đa­ča pi­va, sla­da i hme­lja Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re (HGK), u da­ni­ma ka­da igra na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja oče­ku­je se još do­dat­no po­ve­ća­nje od 7000 do 12.000 hek­to­li­ta­ra po utak­mi­ci. Kar­lo­vač­ko, tra­di­ci­onal­no, ima svo­je na­vi­jač­ko pi­vo. 4,99 ku­na. Za naj­stras­tve­ni­je fa­no­ve Ka­ufland čak ima i “fan edi­ti­on” Bref os­vje­ži­va­če za za­hod­sku školj­ku po ci­je­ni od 21,99 ku­na. Fran­ck je već poz­nat po svo­joj li­ni­ji “Gric­kaj i na­vi­jaj”. U Ka­uflan­du nji­ho­va dva čip­sa, sla­ni od 200 gra­ma te s oku­som pa­pri­ke od 190 gra­ma ko­šta­ju 11,59 ku­na, dok je u Kon­zu­mu sla­ni 12,49, a onaj od pa­pri­ke 12,99 ku­na. Fran­ck ima i No­go­mix od 450

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.