REBRO PREKINULO OPERACIJE JER JE VODA DOŠLA DO SALA

24sata - - NEWS -

Po­plav­lje­ne su naj­ni­že eta­že ga­ra­že Rebro, spoj­ni hod­nik, glav­na i ze­le­na zgra­da, ku­hi­nja i po­drum­ski pros­tor na objek­tu Jor­da­no­vac. Ma­nja ko­li­či­na vo­de pro­dr­la je i u pri­zem­lje ope­ra­cij­skog trak­ta. Ope­ra­cij­ski pro­gram smo pre­ki­nu­li, a sve pa­ci­jen­te pre­ba­ci­li na I. i II. eta­žu ope­ra­cij­skog blo­ka, po­t­vr­di­li su nam iz rav­na­telj­stva KBC Za­greb. O sve­mu su oba­vi­jes­ti­li i Grad­ski ured za uprav­lja­nje u hit­nim si­tu­aci­ja­ma Gra­da Za­gre­ba, te su na te­ren sti­gli va­tro­gas­ci ko­ji is­pum­pa­va­ju vo­du. Ka­ko se vi­di iz fo­to­gra­fi­ja ko­je su nam pos­la­li na­ši či­ta­te­lji, u pri­zem­lju KBC Za­greb bi­lo je 1,5 cen­ti­me­ta­ra vo­de, dok je na Kli­ni­ci za pluć­ne bo­les­ti Jor­da­no­vac, osim u pre­dvo­rje, voda na­di­ra­la i kroz pro­zo­re. - Gle­dao sam čis­ta­či­ce i do­ma­re ko­ji su po­ku­ša­va­li iz­ba­ci­ti tu sil­nu vo­du, ali ona je stal­no na­di­ra­la. Pa te zgra­de KBC Za­greb re­no­vi­ra­ne su pri­je par go­di­na - is­pri­čao nam je či­ta­telj ko­ji se za­te­kao u KBC Za­greb. Po­plav­ljen je i Eko­nom­ski fa­kul­tet. Ne­vri­je­me pra­će­no tu­čom po­ha­ra­lo je u uto­rak na­ve­čer za­pad­ni dio Za­gre­ba, ali i Kra­pin­sko - za­gor­sku žu­pa­ni­ju. (rb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.