OPALI PO PEDALI...

VJETAR U KOSI Sin­čić će bi­cik­lom obi­la­zi­ti Hr­vat­sku ka­ko bi se ‘ka­pi­lar­no po­ve­zao’ s bi­ra­či­ma

24sata - - NEWS -

Una­toč to­me što smo mak­si­mal­no, više od svih dru­gih, an­ga­ži­ra­ni s gra­đa­ni­ma, sma­tra­mo da to nije do­volj­no. Ide­mo se ka­pi­lar­no in­te­gri­ra­ti s gra­đa­ni­ma. Ne­ma go­diš­njeg od­mo­ra, sad je vri­je­me da se pri­pre­mi­mo za je­sen, ko­ja ne­će biti la­ga­na. Obja­vio je to šef Ži­vog zi­da Ivan Vi­li­bor Sin­čić na Fa­ce­bo­oku te naj­a­vio ka­ko će se “ka­pi­lar­no in­te­gri­ra­ti s gra­đa­ni­ma” vož­njom na bi­cik­lu kroz ci­je­lu Hr­vat­sku. Pu­to­vat će ti­je­kom ljet­ne sa­bor­ske stan­ke, na­kon 13. sr­p­nja, s glav­nim taj­ni­kom Ti­ho­mi­rom Lu­ka­ni­ćem. Cilj im je, ka­žu, upoz­na­ti sva­kog gra­đa­ni­na, sva­ko­me stis­nu­ti ru­ku, upoz­na­ti Hr­vat­sku, ali i po­pu­la­ri­zi­ra­ti bi­cikl kao eko­lo­ško pri­je­voz­no sred­stvo. - Dok će se na­ši ko­le­ge po­li­ti­ča­ri pro­vo­di­ti na jah­ta­ma, mi se ve­se­li­mo vre­me­nu s gra­đa­ni­ma. Bi­cikl ne­ma stak­la, ka­ro­se­ri­je, svi­ma smo vid­lji­vi i svat­ko nas mo­že u za­us­ta­vi­ti - po­ru­čio je Sin­čić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.