Bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki ured In­ter­po­la pri­mio je zah­tjev za pri­vo­đe­njem Zdrav­ka Ma­mi­ća, pre­ma me­đu­na­rod­noj tje­ra­li­ci ko­ju je ras­pi­sa­la Hr­vat­ska.

24sata - - NEWS -

Ma­mić će biti pri­ve­den u sud, gdje će se iz­jas­ni­ti o to­me ima li dr­žav­ljans­tvo BiH, kao i pro­ti­vi li se iz­ru­če­nju. Ako ima dr­žav­ljans­tvo te bu­de li se pro­ti­vio iz­ru­če­nju, os­tat će na slo­bo­di jer BiH ne iz­ru­ču­je svo­je dr­žav­lja­ne. No ka­ko je Hr­vat­ska, osim me­đu­na­rod­ne tje­ra­li­ce, za Ma­mi­ćem iz­da­la i europ­ski uhid­be­ni na­log, ko­ji se od­no­si na čla­ni­ce EU, slo­bod­no kre­ta­nje ogra­ni­če­no mu je na po­dru­čje BiH. Ma­mić je ju­čer za N1 po­no­vio ka­ko ima dr­žav­ljans­tvo BiH do­dav­ši da mu po­li­ci­ja još nije po­ku­ca­la na vra­ta. Ka­zao je i da on živ ne­će u hr­vat­ski za­tvor. - Ne že­lim sje­di­ti u Osi­je­ku na plus 40 i da me sva­ke dvi­je mi­nu­te ubo­de ko­ma­rac - do­dao je Ma­mić, ko­ji je ka­zao i da iza nje­go­va pro­go­na sto­je SDP-ovi ljudi s biv­šim mi­nis­trom Os­to­ji­ćem na če­lu. (ds)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.