‘OTIŠLA SAM JER SU SVI NATJEČAJI NAŠTIMANI’

24sata - - PANORAMA -

U Nje­mač­koj radim kao me­di­cin­ska ses­tra. Mo­ja pla­ća je iz­me­đu 3000 i 4000 eura, ovis­no o ne­dje­lja­ma i praz­ni­ci­ma ko­je odra­dim. Za is­ti posao u Hr­vat­skoj bih za­ra­di­la iz­me­đu 6000 i 7000 ku­na. Is­pri­ča­la nam je to Iva Sko­rin (30) iz Pri­mo­šte­na, ko­ja je pri­je če­ti­ri go­di­ne otišla ra­di­ti u nje­mač­ki grad Dort­mund. On­dje je za­pos­le­na u pri­vat­nom hos­pi­ci­ju te ra­di na dje­čjoj in­ten­ziv­noj nje­zi. Ima dva fa­kul­te­ta jer je, osim za me­di­cin­sku ses­tru, za­vr­ši­la za ra­di­olo­škog teh­no­lo­ga, a glav­ni mo­tiv od­la­ska iz Hr­vat­ske bi­lo je ra­zo­ča­ra­nje jer nije mo­gla do­bi­ti posao iako se stal­no jav­lja­la se na­tje­ča­je. - Ve­ći­na mo­jih ko­le­ga ra­di­olo­ga ne ra­di u stru­ci jer ne mo­gu pro­na­ći posao. Natječaji ko­ji se otva­ra­ju su za dvi­je osobe naj­vi­še, a iona­ko ih do­bi­ju oni ko­ji ima­ju ve­zu - ka­že Iva. Že­lje­la bi se za dvi­je go­di­ne vra­ti­ti u Hr­vat­sku, ali pod uvje­tom da je ov­dje čeka za­do­vo­lja­va­ju­će rad­no mjes­to. - Imam kre­dit za stan u Za­gre­bu i još mo­ram dvi­je go­di­ne ra­di­ti ov­dje da ga ot­pla­tim. Ako bu­de pos­la, vra­ćam se. Radim 18 noć­nih smje­na u mje­se­cu, a smje­na mi tra­je po 12 sa­ti. Net­ko tko ra­ču­na da će ov­dje odra­di­ti sto­ti­njak sa­ti tjed­no i ži­vje­ti od to­ga u ve­li­koj je za­blu­di jer su tro­ško­vi ži­vo­ta vi­so­ki - objaš­nja­va Iva do­da­ju­ći ka­ko ipak una­toč gus­tom pos­lov­nom ras­po­re­du us­pi­je pro­na­ći vre­me­na za iz­la­ske i uži­va­nje. Zbog ve­li­ke sat­ni­ce ima pra­vo na slo­bod­ne da­ne, ko­je tro­ši na pu­to­va­nja, a naj­ma­nje tri do pet pu­ta na go­di­nu do­la­zi u Hr­vat­sku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.