Ži­ve ogra­de od lo­vo­ra, ne­pre­gled­ne li­va­de gos­pi­ne tra­ve i sta­ri mas­li­ni­ci, voć­nja­ci na­ran­či i ka­me­nja­ri obras­li ka­pa­ri­ma, me­di­te­ran­ske su lje­po­te o ko­ji­ma kon­ti­nen­tal­ci mo­gu sa­mo sa­nja­ti.

24sata - - VRT -

No ne­ke dru­ge sre­do­zem­ne bilj­ne vr­ste do­bro su pri­la­go­đe­ne i ne­što sje­ver­ni­joj kli­mi. Svat­ko u vrt mo­že po­sa­di­ti po­ko­ji grm ka­du­lje, la­van­de i smi­lja, ne­što ču­bra i maj­či­ne du­ši­ce, pa čak i ru­žma­rin - ako ga smjes­ti­te na za­šti­će­no mjes­to. Ove traj­ni­ce naj­bo­lje će us­pi­je­va­ti u uvje­ti­ma ko­ji imi­ti­ra­ju nji­ho­vo pri­rod­no sta­ni­šte - dak­le pje­sko­vi­ta zemlja bo­ga­ta vap­nom i po­ko­ji ka­men (u nu­ždi mo­že pos­lu­ži­ti i šlju­nak) ko­ji ti­je­kom da­na aku­mu­li­ra sun­če­vu to­pli­nu da bi je po­la­ko ot­pu­štao ti­je­kom no­ći. Za­do­volj­ne bilj­či­ce u tak­vim će uvje­ti­ma ras­ti čak i obil­ni­je ne­go kraj mo­ra, iako će nji­ho­ve aro­me i ko­li­či­na lje­ko­vi­tih sas­to­ja­ka biti ne­što ma­nja. No čar bi­lja nije sa­mo u nje­go­voj prak­tič­noj ko­ris­nos­ti ne­go i u ugo­đa­ju ko­ji stva­ra. Sto­ga se ovih da­na, kraj za­čin­skog vr­ta u ko­jem upra­vo cva­tu la­van­da i smi­lje, osje­ćam kao da sam već na mo­ru. Za­čin­sko bi­lje sa­ču­vat ću u mas­li­no­vu ulju, pri­pre­mi­ti tin­k­tu­re i ne­što sa­su­ši­ti za ča­je­ve te do­dat­ke je­li­ma. Ta­ko­đer raz­miš­ljam o ko­pa­nju vrt­nog je­zer­ca - na­rav­no, ne to­li­ko ve­li­kog da se u nje­mu na­se­le du­pi­ni i ki­to­vi, ali do­volj­no pros­tra­nom za po­ko­jeg ša­ra­na, a šar­mant­ne mor­ske ne­ma­ni mo­rat će po­tra­ži­ti ne­ko dru­go sta­ni­šte.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.