KADULJA, SMI­LJE I MA­LO LA­VAN­DE ZA MODERNE SIRENE

MEDITERANSKO BI­LJE Maj­či­na du­ši­ca i ko­mo­rač po­ma­žu pro­tiv na­du­tos­ti, smi­lje i la­van­da nje­gu­ju i uljep­ša­va­ju ko­žu, a ru­žma­rin po­ti­če kon­cen­tra­ci­ju

24sata - - VRT -

Le­gen­da ka­že da mas­li­na kroz su­hu zem­lju pu­šta svo­je ko­ri­je­nje u sa­mo mo­re i ta­ko po­ve­zu­je ci­je­lo Sre­do­zem­lje u ve­li­ko je­ze­ro užit­ka. La­ko pre­poz­nat­lji­vo, ni­sko čvor­na­to de­blo ot­por­no je na tru­lje­nje, zbog če­ga mas­li­nu zo­vu “sta­blom vječ­nos­ti”. Me­di­te­ran­skim na­ro­di­ma mas­li­no­vo je ulje ti­je­kom če­ti­ri ti­su­će go­di­na slu­ži­lo kao sred­stvo pla­ća­nja, u sred­njem vi­je­ku se ko­ris­ti­lo umjes­to go­to­vi­ne. Upo­treb­lja­va­li su ga kao li­jek i koz­me­tič­ki pri­pra­vak. Kr­pa na­top­lje­na uljem do­bro je sred­stvo za čiš­će­nje. Dra­gu­lja­ri su ga upo­treb­lja­va­li za po­li­ra­nje di­ja­ma­na­ta. Zbog ka­rak­te­ris­tič­nih svoj­sta­va pri­rod­ni je kon­zer­vans za ri­bu i sir, ko­ji ču­va­ni u mas­li­no­vu ulju mo­gu os­ta­ti upo­treb­lji­vi go­di­na­ma. Sir iz ulja je je­dan od naj­pre­poz­nat­lji­vi­jih dal­ma­tin­skih spe­ci­ja­li­te­ta. Mas­li­no­vo ulje, sa­mo ili kao do­da­tak, neo­p­hod­na je si­ro­vi­na za pro­izvod­nju sa­pu­na i sred­sta­va za nje­gu ko­že i ko­se. Ru­žma­rin (Ro­sma­ri­nus of­fi­ci­na­lis) gr­mo­li­ka je bilj­ka zim­ze­le­nih mi­ris­nih igli­čas­tih lis­ti­ća sa sit­nim svi­je­tlo­pla­vim cvje­ti­ći­ma, a ras­te sa­mo­nik­lo na ka­me­ni­tim te­re­ni­ma uz mo­re. Ru­žma­rin os­na­žu­je pam­će­nje, šti­ti od sva­kog zla i uro­ka, pa je pos­tao sim­bol pos­to­ja­ne lju­ba­vi i pre­ma obi­ča­ju se no­si na vjen­ča­nju. Ti­su­ća­ma go­di­na ru­žma­rin se ko­ris­ti u ri­tu­ali­ma, ku­hi­nji, u na­rod­noj me­di­ci­ni. Nje­go­vi os­ta­ci pro­na­đe­ni su i u egi­pat­skim grob­ni­ca­ma. Pre­ma le­gen­di, grm ru­žma­ri­na imao bi­je­le cvje­to­ve ko­ji su po­pri­mi­li pla­vu bo­ju kad je Dje­vi­ca Ma­ri­ja pre­ko nje­ga pre­ba­ci­la svoj pla­vi plašt dok se skri­va­la u nje­go­vom zak­lo­nu pri bi­je­gu u Egi­pat. Odav­no su poz­na­ta nje­go­va an­ti­sep­tič­na svoj­stva, pa su njegove gran­či­ce čes­to pa­lje­ne u bo­les­nič­kim so­ba­ma i sud­ni­ca­ma u svr­hu za­šti­te od ti­fu­sa i ku­ge. Stav­lje­ne pod jas­tuk tje­ra­ju noć­ne mo­re. Pre­da­ja ka­že da je ma­đar­ska kra­lji­ca Eli­za­be­ta do­bi­la od an­đe­la re­cept za pri­prav­lja­nje “vo­di­ce za po­mla­đi­va­nje” ko­ja je sa­dr­ža­va­la ru­žma­rin. Ru­žma­rin danas na­la­zi ši­ro­ku upo­tre­bu u koz­me­ti­ci, me­di­ci­ni i u ku­li­nar­stvu kao za­čin. La­van­da (La­van­du­la of­fi­ci­na­lis), mi­ris­na i lje­ko­vi­ta bilj­ka ko­ja se do­da­va­la vo­di za pra­nje li­ca i rub­lja, do­bi­la je ime od lat. gla­go­la la­va­re (ku­pa­ti se). Mi­ris la­van­de, ko­ji po­tje­če od ete­rič­nog ulja sa­dr­ža­nog u sit­nim lju­bi­čas­tim cvje­to­vi­ma ove bilj­ke, čes­to su­sre­će­mo u raz­li­či­tim koz­me­tič­kim pre­pa­ra­ti­ma. Ko­ris­ti se kao do­da­tak sa­pu­ni­ma, šam­po­ni­ma, par­fe­mi­ma, te mi­ris­nim vre­ći­ca­ma za or­ma­re.No, ova bilj­ka osim ugod­nog mi­ri­sa pru­ža pu­no više. Svje­ži ili osu­še­ni cvje­to­vi se ko­ris­te u me­di­cin­ske svr­he, za pri­pre­mu ča­je­va ili za do­bi­va­nje ete­rič­nog ulja. La­van­da se od dav­ni­na sma­tra pri­rod­nim sred­stvom ko­je je ko­ris­na po­moć u li­je­če­nju či­ta­vog ni­za zdrav­s­tve­nih te­go­ba, od ne­sa­ni­ce i ne­mi­ra, do re­umat­skih bo­lo­va i pro­bav­nih te­go­ba. Broj­na is­pi­ti­va­nja po­t­vr­đu­ju da la­van­da ima umi­ru­ju­će dje­lo­va­nje na živ­ča­ni sus­tav. Sto­ga je vr­lo ko­ris­no bla­go sred­stvo pro­tiv ne­mi­ra i an­k­si­oz­nos­ti. Čak je, pre­ma ne­kim tvrd­nja­ma, ete­rič­no ulje la­van­de go­to­vo jed­na­ko učin­ko­vi­to kao bla­ži li­je­ko­vi pro­tiv ne­sa­ni­ce. Kadulja (Sal­via of­fi­ci­na­lis) dje­lu­je an­ti­sep­tič­ki, bak­te­ri­cid­no i fun­gi­cid­no, a vje­ro­jat­no i pro­tiv vi­ru­sa. Spre­ča­va nas­ta­nak upa­la. Ulje ka­du­lje ra­bi se kod upal­nih bo­les­ti us­ne šup­lji­ne i ždri­je­la, za is­pi­ra­nje te grg­lja­nje. Kod unu­tar­nje pri­mje­ne kadulja spre­ča­va nas­ta­nak sli­ne i sma­nju­je zno­je­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.