NAPAO JU POSKOK IZ GRO­BA

Dvi­je pri­ja­te­lji­ce su ure­đi­va­le grob­no mjes­to kad je jed­nu od njih ugrizla otrov­ni­ca. Že­na ni­je ima­la mo­bi­tel, pa je ho­da­la je­dan ki­lo­me­tar dok ni­je na­išao lo­kal­ni po­štar koji ju je pre­ve­zao na hit­nu. Sad je u gos­pić­koj bol­ni­ci

24sata - - PRVA STRANICA -

Sa­mo sam na­pra­vio ono što bi svat­ko dru­gi na­pra­vio da je bio na mom mjes­tu, re­kao nam je po­štar koji je spa­sio oz­li­je­đe­nu sta­ri­ju ženu. Nju je za no­gu u uto­rak pos­li­je­pod­ne ugrizao poskok dok je u Gra­ča­cu čis­ti­la grob­ni­cu s pri­ja­te­lji­com. Že­ne ni­su po­zva­le po­moć, jer na­vod­no ni jed­na ni­je kod se­be ima­la mo­bi­tel. Kre­nu­le su pje­ši­ce ces­tom pre­ma gra­du. Na­kon više od ki­lo­me­tra pje­ša­če­nja na­išao je lo­kal­ni po­štar. Ukr­cao je ženu s ja­kim bo­lo­vi­ma u no­zi u svoj auto­mo­bil te ju odve­zao u am­bu­lan­tu Hit­ne me­di­cin­ske po­mo­ći. Dje­lat­ni­ci Hit­ne me­di­cin­ske po­mo­ći od­mah su je pre­vez­li u gos­pić­ku Op­ću bol­ni­cu. Otrov je već vje­ro­jat­no pri­lič­no ko­lao že­ni­nim ti­je­lom jer se pro­tu­otrov mo­ra pri­mi­ti u krat­kom vre­me­nu na­kon ugri­za. Ta­ko­đer, na­kon ugri­za otrov­ni­ce ni­je pre­po­ruč­lji­vo ni puno ho­da­ti jer br­ža cir­ku­la­ci­ja pos­pje­šu­je ši­re­nje otro­va kr­vo­to­kom. Že­na je bi­la ži­vot­no ugro­že­na, ali se iz­bo­ri­la za svoj život. - Pa­ci­jen­ti­ca je još u Op­ćoj bol­ni­ci Gos­pić na Je­di­ni­ci in­ten­ziv­nog li­je­če­nja. Bi­la je u ži­vot­noj opas­nos­ti, zmija ju je ugrizla za no­gu. Sad je do­bro, a ti­je­kom da­na će bi­ti ot­pu­šte­na na kuć­nu nje­gu rek­li su nam iz gos­pić­ke bol­ni­ce. Dr. Ivan Pu­ljiz iz za­gre­bač­ke Kli­ni­ke za in­fek­tiv­ne bo­les­ti Fran Mi­ha­lje­vić ka­že ka­ko je u slu­ča­ju ugri­za zmi­je otrov­ni­ce po­treb­no da se pa­ci­jent što ma­nje kre­će, a po­želj­no je imo­bi­li­zi­ra­ti ugri­že­no mjes­to is­pod ra­zi­ne sr­ca. Do­da­je da je po­treb­no što hit­ni­je po­tra­ži­ti me­di­cin­sku po­moć. Is­ti­če da će li­ječ­nik pro­ci­je­ni­ti, ovis­no o kli­nič­koj sli­ci pa­ci­jen­ta, je li po­tre­ban pro­tu­otrov. Iz Hr­vat­skog za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo ne pre­po­ru­ču­ju ni­kak­va re­za­nja ra­ne i po­ku­ša­je is­i­sa­va­nja otro­va zbog in­fek­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.