Pre­va­rio se: Ma­mić ipak spa­vao u će­li­ji

Zdrav­ka Ma­mi­ća su uhap­si­li u Me­đu­gor­ju. Mis­lio je da će ga od­mah pus­ti­ti na slo­bo­du , ali ro­či­šte se ni­je odr­ža­lo...

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­šu: V. BE­GIĆ, V. CVOK

Pri­pad­ni­ci dr­žav­ne po­li­cij­ske agen­ci­je za is­tra­ge i za­šti­tu BiH (SI­PA) uhi­ti­li su ju­čer u Me­đu­gor­ju sa­vjet­ni­ka GNK Di­na­ma Zdrav­ka Ma­mi­ća po me­đu­na­rod­noj tje­ra­li­ci ko­ju su za njim ras­pi­sa­le vlas­ti Re­pu­bli­ke Hrvatske te su ga odve­li u Sud BiH gdje će se on iz­jas­ni­ti o to­me že­li li bi­ti iz­ru­čen Hrvatskoj. - Idem na sud. Lju­di koji su me doš­li pri­ves­ti li­je­po su se pred­sta­vi­li i sve je pro­tek­lo u re­du. Ja sam im re­kao da sam ih očekivao. To zna ci­je­la na­ci­ja, mo­ra­ju me iden­ti­fi­ci­ra­ti jer je ras­pi­sa­na po­tjer­ni­ca - re­kao je Zdrav­ko Ma­mić za por­tal Klix.ba. Na­ime, pre­ma pro­ce­du­ri, sud BiH ut­vr­dit će po­sje­du­je li Zdrav­ko Ma­mić bo­san­sko­her­ce­go­vač­ko dr­žav­ljans­tvo, te će se Ma­mić ta­da iz­jas­ni­ti pro­ti­vi li se iz­ru­če­nju Hrvatskoj. BiH, na­ime, ne iz­ru­ču­je svo­je dr­žav­lja­ne. Ma­mić je iz­ja­vio da će na Su­du reći ka­ko je pro­tiv iz­ru­če­nja Re­pu­bli­ci Hrvatskoj ko­ja je za njim ras­pi­sa­la me­đu­na­rod­nu po­tjer­ni­cu. - Ja ću se na su­du iz­jas­ni­ti, reći tko sam, što sam i gdje sam. I to je to, vra­ćam se na­zad - do­dao je Ma­mić. Iako je to tre­ba­lo bi­ti obav­lje­no u če­t­vr­tak sve je od­go­đe­no. Ra­di­lo se o iz­van­red­nom ro­či­štu, ka­že Ma­mi­ćev od­vjet­nik Zdrav­ko Ra­jić, ko­je je zbog manj­ka vre­me­na od­go­đe­no za da­nas. Zbog to­ga je Zdrav­ko Ma­mić mo­rao pro­ves­ti noć u pri­tvo­ru. Pod­sje­ća­mo, me­đu­na­rod­nu tje­ra­li­cu za Ma­mi­ćem, koji je u Hrvatskoj ne­pra­vo­moć­no osu­đen na šest i pol go­di­na za­tvo­ra zbog kra­đe 116 mi­li­ju­na ku­na iz Di­na­ma, ras­pi­sao je Žu­pa­nij­ski sud u Osi­je­ku. Tje­ra­li­ca za Ma­mi­ćem objav­lje­na je i na stra­ni­ca­ma MUP-a RH gdje se na­vo­di ka­ko ga tra­že zbog zlo­upo­ra­be po­vje­re­nja u gos­po­dar­skom pos­lo­va­nju. Za po­dru­čje Eu­rop­ske uni­je iz­dan je i eu­rop­ski uhid­be­ni na­log. Ta­ko je Ma­mi­ću su­žen ma­ne­var­ski pros­tor gle­de slo­bod­nog kre­ta­nja - po­ku­ša li iz­a­ći iz BiH dr­ža­va u ko­ju uđe duž­na ga je iz­ru­či­ti Hrvatskoj. - Na­kon što Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa pri­mi svu do­ku­men­ta­ci­ju su­da mi ćemo pos­ta­vi­ti zah­tjev za iz­ru­če­njem koji ćemo pos­la­ti mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa BiH, a na­kon to­ga od­lu­ku o iz­ru­če­nju ili ne­iz­ru­če­nju do­no­si sud BiH, a mi kao mi­nis­tar­stva tu ne­ma­mo in­ge­ren­ci­ja - po­jas­nio je dalj­nju pro­ce­du­ru mi­nis­tar pra­vo­su­đa Dra­žen Boš­nja­ko­vić. Na­kon su­sre­ta s ko­le­gom iz BiH Jo­si­pom Gru­be­šom rek­li su ka­ko su ne­za­do­volj­ni na­či­nom na koji taj spo­ra­zum “funk­ci­oni­ra, od­nos­no ne funk­ci­oni­ra”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.