E, sad ćemo malo pro­pe­da­li­ra­ti, da po­ka­že­mo da je to­le­ran­ci­ja po­želj­na

24sata - - NEWS -

Is­lam­ski te­olog En­der Ce­tin i ra­bin Eli­as Dray, Ber­li­nom su se kroz grad pro­vo­za­li na za­jed­nič­kom bi­cik­lu. Na taj način pro­mo­vi­ra­ju na­do­la­ze­ći me­et2res­pect koji je za­ka­zan za 24. li­panj. Ra­di se o pro­jek­tu koji pro­mo­vi­ra to­le­ran­ci­ju pre­ma re­li­gi­ja­ma i pro­ti­vi se ra­siz­mu i kse­no­fo­bi­ji. Za­jed­nič­kim pe­da­li­ra­njem iz­ma­mi­li su pro­laz­ni­ci­ma os­mje­he. (im)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.